Anonim Şirketlerde Avukat Tutma Zorunluluğu

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurmak Zorunlu mudur?

Anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu hususu son dönemde Barolar Birliği’ nin avukat bulundurmakla mükellef olduğu halde kanuna aykırı şekilde sözleşmeli avukat bulundurmayan anonim şirketler hakkında suç duyurusunda bulunması ile gündeme gelmiştir. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’ nun 35. Maddesi’ nin 2. Fıkrası gereğince bazı anonim şirketler ve üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu öngörülmüştür. Anonim şirketle bakımından avukat bulundurma zorunluluğu, Türk Ticaret Kanununun 272. maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Kural olarak esas sermaye sistemini kabul eden anonim şirketlerin kuruluştaki esas sermayeleri 50.000 Türk Lirasından az olamayacaktır.  Bu anlamda avukat bulundurma zorunluluğunun sermayesi 250.000 Türk Lirası ve bu meblanın üzerinde olan şirketler bakımından getirildiği söylenebilir.

Dolayısıyla sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin olarak anılan madde hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilecektir.

Limited Şirketlerde Avukat Bulundurmak Zorunlu mudur?

Limited şirketler bakımından sözleşmeli ve/veya sigortalı avukat bulundurma zorunluluğu öngörülmemiştir.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğunun Yasal Dayanağı Nedir?

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun yasal dayanağı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasına 02.05.2001 tarih 4667 sayılı Kanunun 22. maddesiyle eklenen ve 08.02.2008 tarihinde resmi gazete de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe giren aşağıdaki madde hükmüdür.

‘’Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri Kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.’’

Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorunda Olan Anonim Şirketler Hangileridir?

Yukarıda detaylı açıklandığı üzere, sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu olan anonim şirketler; sermayesi 250.000 Türk Lirası ve bu miktarın üzerinde olanlar anonim şirketlerdir. Anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunlulukları bakımından, esas veya kayıtlı sermaye sistemini kabul ediyor olmalarının ve halka arz edilip edilmediklerinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla anonim şirketler bakımından yalnızca sermaye bazlı bir sınırlama yoluna gidilmiştir.

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurmamanın Cezası Nedir?
Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurmamanın Cezası Nedir?

2018 yılı Ocak ayı itibariyle sermayesi 250.000 Türk Lirası üzerinde olan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat bulundurmadıkları taktirde ve avukat bulundurma yükümlerine aykırı hareket ettikleri her bir ay için 4059 Türk Lirası tutarında idari para cezası ödemekle yükümlüdürler.

SONUÇ OLARAK;

İstanbul Barosu Başkanlığınca, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından bildirilen 32.500’e yakın anonim şirkete yazılan yazıda, şirketlerin avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmelerini, aksine davranan şirketler için ise yasal işlem yapılması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulacağını bildirilmiştir.

İstanbul Barosu Başkanlığı 29.09.2017 tarihinde kamuoyuna yapmış olduğu duyuruda, anonim şirketlerin, şirket de sözleşmeli avukat bulundurup bulundurmadıkları hususunda bilgi vermelerini, şayet bulunduruyor iseler  2016-2017 yılına ait Avukatlık Sözleşmesi ve ilgili ücret ödemelerini gösteren serbest meslek makbuzu ödeme belgesi örneğini, şirkette bulunan avukatın sigortalı çalışan olması durumunda 2017 yılına ait maaş bordroları örneğini, tebliğden itibaren 10 gün içinde İstanbul Barosu Başkanlığımıza göndermelerini talep etmiştir. Akabinde süresi içinde bildirimde bulunmayarak gerekli belgeleri göndermeyen ve kanuni yükümlülüğüne aykırı davranan şirketler aleyhine Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu anlamda süresi içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmemek dolayısıyla Avukatlık Kanunu ilgili hükümlerine muhalefet eden şirketlerin 2018 yılı Ocak ayı itibariyle şirketlerinde sözleşmeli veya sigortalı avukat bulundurmadıkları her ay için haklarında 4059 Türk Lirası tutarında idari para cezasına hükmolunacaktır.

Yukarıda Açıklanan Hususlar Hakkında Detaylı Bilgi için Almak ve Şirketinizde Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Yönündeki Talepleriniz için Hukuk Büromuz ile İletişime Geçmeniz Tavsiye Olunur.

Benzer Yazılar

Limited Şirket Kuruluşunda Avukat İhtiyacı

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.