Apostil(Apostille) Şerhi Nedir? Nereden Nasıl Alınır?

Apostil Şerhi Nedir ?

Apostil şerhi yabancı bir devlet makamı tarafından verilen bir belgenin bir başka ülkede herhangi bir tasdik işlemine tabi tutulmaksızın kabul edilmesine yarayan, yabancı devletin yetkili makamları tarafından bu yönde yapılan işlemlerin bütününü ifade etmektedir. Apostil şerhinin alınacağı makam söz konusu belgenin temin edildiği ülkenin yasalarına tabidir. Örnek olarak; Boşanma için Türkiye’ de açılacak tanıma davasında, Yabancı Mahkemeden alınan karar metni ile kararın kesinleştiğine dair yazılan kesinleşme metnin apostilli olarak Türkiye’ de yeminli tercüman aracılığında çevirtilmesi ve noterde onaylatılması gerekmektedir. Bu belgeler Türkiye de noterden onaylandıktan sonra Mahkeme huzurunda dikkate alınmaktadır.

Apostil Şerhinin Zorunlu Unsurları Nelerdir ?

Apostil şerhinin sunulduğu makam tarafından geçerli addedilebilmesi için taşıması gereken bazı asgari şartlar bulunmaktadır. Bu anlamda apostil şerhinin ana başlığında Fransızca “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” yazılmış olması zorunludur. Ayrıca apostil şerhinde,

 • Belgenin Düzenlendiği Ülkenin Adı,
 • Belgeyi İmzalayan Kişinin Adı,
 • Belgeyi İmzalayan Kişinin Sıfatı(Makam ve unvana dair),
 • Belgeye Basılan Mührün Ait Olduğu Makamın Adı,
 • Belgenin Tasdik Edildiği Yer,
 • Belgenin Tasdik Edildiği Tarih,
 • Apostili Düzenleyen Makam,
 • Apostil Numarası,
 • Apostili Düzenleyen Makamın Mührü veya Kaşesi,
 • Apostili Düzenleyen Yetkilinin İmzası.

Apostil Şerhinin Hukuki Dayanağı Nedir ?

Apostil anlaşması olarak da bilinen “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına Dair 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi” 16.9.1984 tarihli ve 18517 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmak suretiyle ülkemiz açısından 29.09.1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu anlamda apostil şerhinin hukuki dayanağı, Lahey Devletler Özel Hukuk konferansı dahilinde hazırlanmış olan işbu sözleşmedir.

Apostil Şerhi Hangi Belgelerde Gereklidir ?

Apostil şerhinin hangi belgeler bakımından gerekli olduğu hususu da yine Lahey Sözleşmesi uyarınca hüküm altına alınmıştır. Bu anlamda sözleşmeye taraf olan devletlerin herhangi birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da sözleşmeye taraf diğer bir ülkede kullanılması mümkün olan aşağıdaki belgeler, resmi belge olarak tanımlanmıştır.

 • İdari Belgeler,
 • Noter Senetleri,
 • Şahıslar tarafından özel sıfatlarla imzalanmış belgeler üzerine eklenmiş olup, belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunu ve belge üzerindeki imzaların da doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki anlamına gelen resmi beyanlar,
 • Savcı, hakim, zabıt katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş olan belgeler de dahil olmak suretiyle, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler

Apostil Şerhi Nereden Alınmalıdır ?

Ülkemizde apostil şerhini vermeye yetkili makamlar; idari nitelikli belgeler için valilikler, adli nitelikli belgeler için ise Ağır Ceza Mahkemesi kurulmuş olan merkezlerdeki Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıkları’dır. Bu anlamda apostil şerhi koydurmak suretiyle tasdik ettirmek istediğiniz bir belgeyi belgenin, adli veya idari nitelikli bir belge olmasını gözetmek suretiyle de yukarıda anılan makamlara başvuru yapmanız gerekmektedir.

Apostil Şerhini Hangi Ülkeler İster ?

Uygulamada Apostille Anlaşması olarak bilinen Lahey Sözleşmesi çok taraflı bir uluslararası sözleşmedir. Dolayısı ile sözleşmeye taraf olan ülkelerde, yetkili kurumlar tarafından apostille şerhi konulan bir belge, yine anılan sözleşmeye taraf olan diğer bir ülkede resmi anlamda kullanılabilmektedir.

Nitekim apostille sözleşmesine taraf devletlerde yine sözleşme uyarınca, ABD, Almanya, İsveç, İspanya, Belçika, İngiltere, Belarus, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekvador, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Meksika, Norveç, Moldova, Panama, Polonya, Hollanda, Gürcistan, Hindistan, Hırvatistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Malta, Litvanya, Lüksemburg, Sırbistan, Bosna-Hersek, Yeni Zelanda, Yunanistan, Ukrayna, Fiji, Fransa, Grenada, Güney Kore, Güney Afrika, Andora, Arjantin, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan ve sözleşmeye sonradan taraf olan diğer ülkelerdir.

Apostil Şerhini Hangi Ülkeler İstemez ?

Günümüzde küreselleşmenin de etkisi ile dünya ülkeleri uluslararası sözleşmelere imza atarak ticari alanda gelişmeler başta olmak üzere birçok hususta karşılıklı kolaylık getirmektedirler.

Bu anlamda devletler karşılıklı olarak ikili anlaşmalar imzalayarak bu ikili anlaşmalar çerçevesinde de birbirlerine apostil muafiyeti uygulamaktadırlar. Bu anlamda ülkemizle karşılıklı olarak apostil muafiyeti uygulayan yani söz konusu belgelerin apostil şerhine gerek olmaksızın anlaşmaya taraf diğer bir ülkede de aynı statüyü kazanabileceği ülkeler; Rusya, Arnavutluk, Kuveyt, Tacikistan, Ukrayna, Gürcistan, Hırvatistan, Avusturya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Kazakistan Litvanya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir.

Apostil Şerhi Hangi Davalarda Gereklidir?

Bir ülke mahkemelerinde verilen karar kural olarak yalnızca o ülkede geçerlidir.

Tanıma bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır ve yabancı bir mahkeme kararının bu kararın verildiği ülke dışında hüküm ve sonuç doğurması için ilgili  kararın tanınması veya tenfiz edilmesi gereklidir. Tanıma ve tenfiz açılacak ayrı bir dava ile gerçekleştirilebilir. Tenfiz ise yabancı bir ülkede alınan ve icra kabiliyetini haiz olan bir mahkeme kararının Türkiye’de yerine getirilmesi talebine denmektedir. Bu anlamda ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açabilmek için bazı belgeleri temin etmek gereklidir. Apostil şerhi ve şerhin yeminli tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmesi de bu belgelerdendir. (Detaylı bilgi almak için Tanıma ve Tenfiz Nedir konulu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.)

Tanıma ve tenfiz davası için gerekli belgeler özetle;

 • Yabancı ülke mahkemesinin vermiş olduğu kararın aslı ve kesinleştiğine ilişkin yazı
 • Apostil şerhi
 • Kesinleşme şerhinin ve apostil şerhinin, yeminli bir tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş olması gereklidir.
 • Karar ve kesinleşme şerhinin tercümesinden sonra noter onayı gereklidir.
 • Pasaport ve Nüfus cüzdanınızın fotokopileri veyahut avukat ile süreç yönetilecek ise vekaletname yeterlidir.

Yukarıda Açıklanan Hususlar Hakkında Detaylı Bilgi ve Hukuki Danışmanlık İçin Büromuz Avukatları İle İletişime Geçmeniz Tavsiye Olunur.


HUKUKİ SÖZLÜK

 

İlam:  Bir davanın mahkemece hükme bağlandığını gösteren belgedir.

Kesin Hüküm: Mahkemece verilen bir karara karşı artık kanun yoluna başvurulamayacağı anlamına gelmektedir.

İcrai: Uygulama kabiliyeti olan anlamına gelir.

Benzer Yazılar

Tanıma Tenfiz Davası Ne Kadar Sürer?

Çelik Avukatlık

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Çelik Avukatlık

Yabancı Sermayeli Şirketlerin ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz Edinimi

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.