Bilişim Suçları ve Cezaları Nelerdir?

Bilişim Suçu Nedir?

Hızla gelişerek toplumsal hayatı ve alışkanlıklarımızı adeta tesiri altına alan teknoloji, Ceza Hukuku bağlamında yeni suçlar ortaya çıkmasına da sebebiyet vermiştir. Bilişim suçları ilk kez 14.06.1991 tarih ve 3756 sayılı kanun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’na girmiştir. Bu anlamda aşağıda detaylı açıklandığı üzere Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen bilişim suçları;

  • Bilişim Alanında Suçlar Bölümünde Düzenlenen Suç Tipleri
  1. Hukuka Aykırı Olarak Bilişim Sistemine Girme veya Sistemde Kalma Suçu

Bilişim alanında suçlar bölümünde ilk olarak 243. maddede “hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme veya sistemde kalma suçu” düzenlenmiştir.  Türk Ceza Kanunu’nda bu maddeye yer vermekle kanun koyucu “bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girme veya orada kalmaya devam etme” eylemini suç tipi haline getirmiştir.

Bu anlamda düzenlemenin özellikle bilişim korsanlarına karşı etkili olabilecek, son derece yerinde ve çağdaş bir düzenleme olduğu söylenebilir.

  1. Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi, Bozulması, Verilerin Yok Edilmesi veya Değiştirilmesi Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 244.maddesinde bilişim sistemine ve verilere her ne yöntemle olursa olsun zarar verme eylemleri suç tipi olarak düzenlenmiştir. 244. maddenin birinci fıkrasında “bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi ve sistemin bozulması” eylemleri, ikinci fıkrasında ise “bilişim sistemindeki verilerin bozulması, yok edilmesi, değiştirilmesi, erişilmez kılınması, sisteme verilerin yerleştirilmesi ve verilerin başka bir yere gönderilmesi” eylemleri suç tipi olarak düzenlenmiştir.

  1. Bilişim Sistemi Aracılığıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu

Türk Ceza  Kanunu’nun 244. maddesinin dördüncü fıkrasında “bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar sağlama suçu” düzenlenmiştir. Esas itibari ile bir bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, sistemin içerdiği verilerin bozulması, sisteme veri yerleştirilmesi, var olan verilerin başka yere gönderilmesi, erişilmez kılınması, değiştirilmesi ve yok edilmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlanmasının başkaca bir suç oluşturmaması hali olarak ifade edilebilir.

  1. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (m.245)

TCK’ nun, 245. maddesinde “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” suçu düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle kredi veya banka kartıyla gerçekleştirilen her türlü hukuka aykırı yarar sağlama eylemlerinin bu suç tipini oluşturacağı belirtilmiştir.

Dolayısı ile kanun koyucu ilgili madde ile söz konusu kartların haksız, hukuka aykırı olarak kullanılması yoluyla bankaların ve kart sahiplerinin zarara sokulması ve bu suretle hukuka aykırı yarar sağlanması önlenmek istenmektedir.

  1.         B)    Bilişim sistemleri Aracılığıyla İşlenebilecek Diğer Suç Tipleri

Yukarıda açıklanan suç tipleri dışında, Türk Ceza Kanunu’nun farklı bölümlerinde düzenlenen ve bilişim sistemleri aracılığıyla işlenebilecek başka suç tipleri de bulunmaktadır.  Bu suç tipleri şunlardır;

Türk Ceza Kanunu’nun 124. maddesinde düzenlenen “haberleşmenin engellenmesi suçu”, 125. maddesinde yer alan “hakaret suçu”, 132. maddesinde düzenlenen “haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu”, 142. maddesinin ikinci fıkrasında  yer alan “nitelikli hırsızlık suçu”, 158. maddenin birinci  fıkrasında yer alan “nitelikli dolandırıcılık suçu”, 226. maddesinde düzenlenen “müstehcenlik suçu” ve 228. maddesinde düzenlenen “kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçu”dur.

Bilişim Suçlarında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Bilişim yolu ile işlenen suçlar bakımından Türk Ceza Kanunu’nda  özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısı ile genel hükümler değerlendirildiğinde internet yolu ile işlenen suçlarda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi olacaktır.

Yetki bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 12. Maddesi hükümleri uyarınca;

  • suçun işlendiği yer mahkemesi,
  • teşebbüste son icra hareketinin gerçekleştirildiği yer mahkemesi,
  • zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi                             

internet yolu ile işlenen suçlarda yetkili mahkemenin belirlenmesinde esas alınmalıdır.

Bilişim Suçları İle İlgili Detaylı Bilgi  ve Hukuki Destek Almak için  Çelik Avukatlık Bürosu ile İletişime Geçmeniz Tavsiye Olunur.

HUKUKİ SÖZLÜK

Teşebbüs: Suçun işlenmesine elverişli ve icrai hareketler ile suçun işlenmesine başlanması fakat suçun tamamlanamaması anlamına gelir.

Şikayet: Suç teşkil eden bir fiile maruz kalan kişinin, fiili gerçekleştirenin cezalandırılmasını istemesidir.

Benzer Yazılar

Yazılımların Telif Hakkı Korunması, İhlali ve Cezası

Çelik Avukatlık

İnternetten İçerik Kaldırma, Silme, Değiştirme

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.