Bu Makaleyi Paylaş

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Bu anlamda dokunma olmaksızın, bir kimseye karşı cinsel amaçlı davranışların gerçekleştirilmesidir. Sözlü, yazılı veya görüntülü her türlü saldırıyla b suç işlenebilir. Taciz hareketlerinin mağdura ulaşmış olması gerekli ve yeterlidir. Suçun oluşması için ise kast bakımından cinsel amaçla hareket edilmesi gerekli ve yeterlidir. Esas itibariyle cinsel taciz, cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.

Cinsel İstismar Suçu Nedir?

Cinsel dokunulmazlık, kişilerin vücudu üzerinde  rızaları hilafına cinsel davranışlarda bulunulmasıyla ihlal edilir. Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen cinsel istismar suçu ile çocukların cinsel dokunulmazlığı korunmaktadır. Buna göre, çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismardan anlaşılması gereken,

  1. a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte söz konusu fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,
  2. b) Diğer çocuklara karşı ise sadece cebir, tehdit, hile veya iradelerini etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlardır. Örneğin çocuğun evlenme vaadi ile kandırılarak cinsel istismarda bulunulması bu kapsamda değerlendirilir.

Cinsel Saldırı Suçu Nedir?

Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl  etmek anlamına gelir Buna göre, cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş  fakat onsekiz yaşını doldurmamış olan çocukla cinsel ilişkide bulunmak anlamına gelir. Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş fakat onsekiz yaşını  bitirmemiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suç şikayete tabi bir suç olduğundan soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet edilmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, cebir, tehtid ve hile kullanılmamasıdır. Zira bu halde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil cinsel istismar suçu söz konusu olacaktır. Örneğin 15 yaşından büyük çocuğun evlilik vaadi ile kandırılarak cinsel ilişki yaşanılması durumunda, çocuğun iradesi sakatlanmış olacağından cinsel istismar suçu vuku bulacaktır.

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Bu anlamda dokunma olmaksızın, bir kimseye karşı cinsel amaçlı davranışların gerçekleştirilmesidir. Sözlü, yazılı veya görüntülü her türlü saldırıyla bu suç işlenebilir. Örneğin facebook, instagram veya twitter gibi sosyal medya platformları üzerinden cinsel içerikli görüntü veya mesajların gönderilmesi halinde cinsel taciz suçu oluşacaktır.Taciz hareketlerinin mağdura ulaşmış olması gerekli ve yeterlidir. Suçun oluşması için ise kast bakımından cinsel amaçla hareket edilmesi gerekli ve yeterlidir. Esas itibariyle cinsel taciz, cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.

Cinsel Taciz Suçunun Cezaları Nelerdir
Cinsel Taciz Suçunun Cezaları Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesi uyarınca bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında , mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. Fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Ayrıca kanunun ikinci fıkrasında cinsel taciz suçunun nitelikli halleri belirlenmiştir. Buna göre,

hiyerarşi ve hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuzu kötüye kullanmak sureti ile

aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle kişiye karşı cinsel tacizde bulunulması, suçun temel şekline nazaran daha ağır ceza ile cezalandırmayı gerektirmektedir.  

Cinsel Taciz Suçunda Cezayı Arttıran Haller Nelerdir?

  1. a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  2. b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
  3. c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  4. d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
  5. e) Teşhir suretiyle,

Cinsel taciz suçunun işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamayacaktır.

Sosyal Medya Üzerinden Cinsel Taciz
Sosyal Medya Üzerinden Cinsel Taciz

Cinsel Taciz suçu hukuki niteliği itibari ile fiziksel teması gerektirmeyen bir suçtur. Bu nedenle cinsel taciz suçunu oluşturan eylemler çok farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Günümüzde hızla gelişen teknoloji insan ilişkilerine sosyal medya ile damga vurmuştur. Dünyanın her yerinde yer yaş grubundan ve her kesimden insan sosyal ağ ve platformları kullanmakta ve sosyal iletişimi bu ağlar aracılığı ile sürdürmektedir. Bu durumun beraberinde getirdiği sakıncalar yeni birçok suç tipinin oluşmasına sebebiyet verdiği gibi bazı suçlarında sosyal medya aracılığı ile işlenmesi bakımından uygun zemini oluşturmaktadır. Özellikle son dönemde twitter, instagram, facebook gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden cinsel taciz suçlarında son derece artış olduğu gözlemlenmektedir. Örneğin instagram üzerinden cinsel içerikli fotoğraf gönderme, facebook üzerinden gönderilen cinsel içerikli teklif ve benzeri birçok şekilde cinsel taciz suçu vuku bulmaktadır. Cinsel taciz suçunun nitelikli hallerinden biri de suçun elektronik posta ve haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak sureti ile işlenmesi halidir. Bu husus kanun hükmünde cezayı arttırıcı bir hal olarak düzenlenmiştir. Sosyal ağ ve platformları kullanmak sureti ile cinsel taciz suçunun işlenmesi de yukarıda bahsedilen nitelikli hal kapsamında değerlendirilecektir. Dolayısı ile sosyal medya üzerinden işlenen cinsel taciz suçu hem nitelikli bir hal olarak düzenlenmesi nedeni ile soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir hemde suçun sosyal medya üzerinden işlenmesi hali cezayı arttırıcı niteliktedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse, A kişisinin instagram üzerinden B kişisine gönderdiği cinsel içerikli video ile cinsel taciz suçu oluşmaktadır. B kişisi adli makamlara şikayet talebini iletmese dahi adli makamlarca suç  işlendiği fark edilirse, şikayet aranmaksızın soruşturmaya başlanır.

Cinsel Taciz Suçunda İspat Yükümlülüğü Nasıldır?

Cinsel taciz suçu şikayete bağlı bir suçtur. Dolayısı ile mağdurun cinsel tacize uğradığına kanıt olacak her türlü delil adli makamlarca araştırılarak tespit edilir. Ancak bilinmelidir ki son yıllarda mahkeme kararları özellikle suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunması halinde suçun işlenişine ilişkin tam ispatı sağlayacak bir delil olmasa dahi  küçük çocuk ve kadınların beyanlarını hüküm ve kararlarına esas almaktadırlar.

Cinsel Taciz Suçunda Tutuklu Yargılama

Ceza Yargılamaları bakımından esas olan tutuksuz yargılamadır. Yargılamalar bakımından tutuklama tedbirinin istisnai nitelikte olması hukukun genel prensiplerinden olan ve aynı zamanda anayasal nitelikte bir hak olan masumiyet karinesinin bir gereğidir. Nitekim ceza yargılamasının temel ilkelerinden olan kişinin ‘lekelenmeme hakkı’ nın korunabilmesi için davanın devamı süresince kişinin tutuksuz yargılanmasının asıl olması daha uygundur.

Ancak cinsel taciz suçu bakımından mahkumiyet kararı verilmesi halinde hükmedilecek ceza da göz önünde tutularak mahkeme yargılamanın selameti açısından tutuklama kararına da hükmedebilir.

Cinsel Taciz Suçunda Şikayet Süresi Ne Kadardır ?

Cinsel taciz suçu kanun gereği soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardandır. Dolayısı ile cinsel taciz suçundan zarar gören kişinin fiili ve faili bildiği veya öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayetin yazılı olarak kanunda öngörülen soruşturma ve kovuşturma makamlarına bildirilmesi gerekmektedir.  Ancak suçun, yukarıda detaylı açıklanan nitelikli hallerinden birinin vuku bulması halinde soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayetine tabi olmayacaktır. Örneğin, suçun vasi tarafından işlenmesi halinde suç şikayete tabi olmayacaktır.

Ceza Hukukundan Doğan Sorunların Çözümünde Detaylı Bilgi ve Hukuki Danışmanlık Almak için Çelik Hukuk Bürosu avukatları iletişime geçmeniz tavsiye olunur.


HUKUKİ SÖZLÜK

 

*Kast: Fiili yapmakta ki amaç,saik

*Şikayet:  Müştekinin suçun cezalandırılması talebidir.

*Müşteki: Şikayet edene denir

*Şüpheli: Bir suçu işlediği yönünde emareler bulunan yahut bir suçu işlediği iddia olunan kişi

*Mağdur: Suçtan zarar gören

*Soruşturma Makamı: Savcılık

Hukuk Bürosuurma Makamı: Mahkemeler

*Adli Makamlar: Polis ve jandarma teşkilatı