Bu Makaleyi Paylaş

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Nedir?

Göçmen kaçakçılığı suçu bir kimsenin doğrudan veya dolaylı olarak maddi bir menfaat elde etmek amacı ile bir yabancıyı yasa dışı yollardan ülkeye sokması yada bir yabancı veya bir türk vatandaşını yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmak şeklindeki hukuka aykırı eylemlerini ifade etmektedir. Örneğin, aracına sakladığı pasaportsuz kişiyi kara yolu ile yurt dışına çıkartmak göçmen kaçakçılığı suçunu oluşturmaktadır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Cezası Nedir?

Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan yada türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan, kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Cezayı Ağırlaştıran Haller

Göçmen kaçakçılığı suçunun, suçun mağdurlarının (yani göçmenler);

  • Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
  • Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi, hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.

Ayrıca anılan suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Yine suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Unsurları Nelerdir?

Göçmen kaçakçılığı suçunun işlenebilmesi için fail aşağıda yer alan seçimlik hareketlerden en az birini gerçekleştirmiş olmalıdır.

  • Fail suça konu hareketleri kasten yani bilerek ve isteyerek gerçekleştirmelidir.
  • Fail, bir yabancıyı yasal olmayan yollardan ülkeye sokmalıdır.
  • Fail, bir yabancının yasal olmadığı halde, ülkede kalmasına imkan sağlamalıdır.
  • Bir Türk vatandaşının yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkmasına imkan sağlamalıdır.
  • Bir yabancının vatandaşının yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkmasına imkan sağlamalıdır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Teşebbüs

Teşebbüs, suçu işlemeye elverişli hareketlerle suçun icrasına başlandığı halde failin suçu tamamlayamamasını ifade etmektedir. Göçmen kaçakçılığı suçunu işleyen fail hakkında 2010 yılında yapılan yasa değişikliği sebebi ile suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Şikayet

Göçmen kaçakçılığı suçu şikayete tabi suçlardan değildir. Bu anlamda anılan suçun işlendiğinin adli makamlara intikal etmesi ile birlikte yetkili makamlar, suçun soruşturulması ve kovuşturulması işlemlerine re’sen başlar. Dolayısıyla suç konusu olan göçmelerin şikayetçi olması veya şikayetlerini geri çekmeleri de suçun soruşturulması ve kovuşturulması bakımından etkili olmaz.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Zamanaşımı

Zaman aşımı süresinin geçmesi, ceza hukuku bağlamında davanın düşmesi sonucunu doğurur. Göçmen kaçakçılığı suçu bakımından Türk Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca belirlenen genel dava zaman aşımı süresi yani 15  yıl geçerlidir. Dolayısı ile suçun işlendiği tarihten itibaren 15 yıl içerisinde soruşturma işlemlerine başlanmadığı taktirde suç zaman aşımına uğrayacaktır.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Uzlaşma

Uzlaşma, öngörüldüğü suçlar bakımından suçun faili ile mağdurunun anlaşması olarak tanımlanması mümkün olan bir ceza hukuku kurumudur. Göçmen kaçakçılığı suçu uzlaşmaya tabi suçlardan değildir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Erteleme

Cezanın ertelenmesi, ceza hukuku bağlamında mahkemece hükmedilen hapis cezasının, ceza evinde infazından şartlı olarak vazgeçilmesini sağlayan bir kurumdur.  Göçmen kaçakçılığı suçu ile ilgili yapılan yargılama sonucunda verilen hapis cezasına yönelik erteleme kararı verilmesi mümkün değildir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Adli Para Cezasına Çevrilebilir mi?

Adli para cezası, mahkeme kararı ile hükümlünün belirli bir miktarda parayı devlet hazinesine ödemesin ifade etmektedir.  Bu anlamda adli para cezasının ödenmesine ancak mahkemeler karar verebilmektedir. Göçmen kaçakçılığı suçu ile ilgili yapılan yargılama sonucunda verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, belirli şartların varlığı halinde, hükmün sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade etmektedir. Göçmen kaçakçılığı suçu ile ilgili yapılan yargılama sonucunda verilen hapis cezasına yönelik olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Göçmen Kaçakçılığı Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Göçmen kaçakçılığı suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Anılan suç bakımından yetkili mahkeme ise, suçun işlendiği yer mahkemesi olacaktır.

İnsan Ticareti Suçu ve Cezası

İnsan ticareti suçunu, zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kişiler işlemiş olur. İnsan ticareti suçunu işleyen kişiler hakkında 8 yıldan 12  yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ayrıca suça konu fiiller hakkında kişiler rıza gösterse dahi bu rıza hukuken geçersizdir.

Ceza Hukukundan Doğan Dava ve İşlemleriniz ve Hukuki Destek Almak İçin Çelik Avukatlık Bürosu ile İletişime Geçmeniz Tavsiye Olunur.


HUKUKİ SÖZLÜK

 

Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,

Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı,

Avukatlık Bürosurong>Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

İfade Alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini,

Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, ifade etmektedir.