Bu Makaleyi Paylaş

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, borçların devlet kuvveti yardımı ile (zorla) yerine getirilmesi maksadıyla yapılmaktadır. Kural olarak alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebi ile başlamaktadır.

İcra takibini kimler başlatabilir?

Takip, alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebi ile başlamaktadır. Takibin başlatılması için gerekli kanuni prosedür ve sürelere uyulması bakımından alacaklının herhangi bir hak kaybına uğramaması  için söz konusu işlemlerin icra hukuk bilgisini haiz bir avukat aracılığı ile takip edilmesinde muhakkak fayda vardır. Ancak alacaklı bizzatihi kendisi de icra dairesine takip talebinde bulunabilir. 

İcra takibi için görevli ve yetkili mahkeme hangisidir?

Görevli merci icra daireleridir. Yetki hususu takibe konu işlemlerin hangi yerdeki icra dairesi tarafından yapılacağına ilişkindir. Bu konuda genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir. Özel yetki kuralları saklıdır.

İcra takibi nasıl başlatılır?

İcra takibinin başlatılması için uyulması gereken yasal prosedür hangi tür takip yapılacağına göre değişmektedir. 

A)İlamsız İcra Takibi Nasıl Açılır?

  • Alacaklı doğrudan icra dairesine başvurabilmektedir. Alacaklı söz konusu takip yoluna başvurmak için daha önce bir mahkemede dava açıp bir ilam elde etmek zorunda değildir. Doğrudan icra dairesine başvuru yapan alacaklının talep ettiği alacağını herhangi bir belgeye dayandırma zorunluluğu da yoktur.

ilamlı icra takibi nasıl açılır
B)İlamlı İcra Takibi Nasıl Açılır?

  • Alacaklı bir mahkemede dava açıp bir ilam elde etmesi  ve bu ilama istinaden de alacağını icra takibine konu etmesi söz konusudur.

C)Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip Yolu (Çek,Bono,Poliçe)

  • Yalnızca kambiyo senetlerine mahsus olan özel bir ilamsız icra yoludur. Alacaklı olarak bu yola başvurabilmeniz için elinizde muhakkak bir kambiyo senedi bulunmalıdır.

Ödeme emri nedir?

Ödeme emri ile borçluya, borcu ödemesi veya borca ilişkin itirazı varsa bildirmesi (borcunuz olmadığına, borcunuzun zamanaşımına uğradığına veya borcunuzu daha önce ödediğinize dair ve benzeri itirazlarınız) ve bunları yapmaması halinde mallarının haczedileceği icra dairesi tarafından ihtar edilmektedir.

Ödeme emrine itiraz nedir? İcra takibini durdurur mu?

Borçlunun borçlu olmadığına veya borcun vadesinin henüz gelmediğine yahut alacaklının böyle bir takibi yapmak konusunda yetkisi bulunmadığını gibi hususları icra dairesine bildirmesine ödeme emrine itiraz denir. Borçlu tarafından yasal süresi içerisinde ödeme emrine ve icra takibine yapılan itiraz kural olarak icra takibini durdurur.

Ödeme emrine itiraz hangi sürede ve nasıl yapılır?

Ödeme emrine itiraz süresi 7 gündür. Bu süre ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği  tarihten itibaren başlamaktadır. Ancak takibin bir kambiyo senedine istinaden yürütülmesi halinde (çek,bono,poliçe) ödeme emrine itiraz için süreniz 5 gündür ve itirazı bir dilekçe ile icra mahkemesine yapmanız gerekmektedir. Borçlu ödeme emrine 7 ve 5 günlük süreler  içerisinde itiraz etmez (detaylı bilgi için icra takibine itiraz) veya itiraz ederde söz konusu itirazı reddedilirse ödeme emri kesinleşecektir. Bu anlamda süreler kesin niteliktedir ve geçirmeniz halinde icra takibi bakımından aleyhinize bir durum ortaya çıkacağını bilmeniz de fayda vardır.

İcra takibine itiraz edilerek takibin durdurulması halinde, takibin devamını sağlamak için ne yapılmalıdır?

İcra takibine devam edilebilmesi için, borçlu tarafından icra takibine yapılan itirazın alacaklı tarafından hükümden düşürülmesi gerekmektedir. Bu hususta alacaklı olarak sahip olduğunuz iki ayrı imkan mevcuttur.

İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır

A)İtirazın İptali Davası Nasıl Açılır?

Alacaklı bu davayı borçluya açmaktadır.Ayrıca alacaklı itirazın iptaline ilişkin bu davayı, söz konusu itirazın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde görevli ve yetkili mahkemede açmalıdır.görevli mahkemenin belirlenmesi noktasında icra takibine konu edilen alacağınızın türü etkili olmaktadır. (örneğin iş sözleşmesinden kaynaklanan bir alacağınız söz konusu ise davayı iş mahkemesinde açmanız gerekecektir. Yetkili mahkeme bakımından icra takibini yönelttiğiniz borçlunun yerleşim yeri genel yetkili mahkemedir. Bu hususa ilişkin özel yetki kuralları saklıdır.  (detaylı bilgi için itirazın iptali davası bakınız)

B)İtirazın Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Borçlunun itirazı ile duran ilamsız icra takibine devam edilebilmesini sağlamak için alacaklının genel mahkemelerde yukarıda bahsedilen itirazın iptali davasını açması mümkündür. Ancak itirazın iptali davasını açmak ve sonucunu beklemek uzun süreceğinden itiraz ile duran ilamsız icra takibinin devamını sağlamak adına alacaklıya bir imkan daha verilmiştir. Bu imkan icra mahkemesinde itirazın kaldırılması yoludur. Oldukça basit ve çabuk olan bu yola başvurabilmesi bakımından alacaklının elinde  İcra İflas Kanunu 68. Maddesi 2. bendi  ile belirlenmiş olan bazı belgelerin bulunması halinde başvurulabilir.(detaylı bilgi için itirazın kaldırılması davası)

İtirazın kaldırılması talebi 6 aylık süreye tabidir. Bu süre itirazın alacaklıya tebliğ edildiği tarihten itibaren başlamakta olup hak düşürücü niteliktedir.

Detaylı bilgi ve takip işlemleriniz için  Çelik Avukatlık Bürosu icra hukuk departmanımız bünyesinde bulunan avukatlarımız  ile iletişime geçebilirsiniz.


HUKUKİ SÖZLÜK

İlam: mahkeme kararı

Hak düşürücü süre: hakimin re’sen ele aldığı süredir. Kanunda yazılan hak düşürücü olduğu belirtilen sürelere uyulmaması halinde talep reddolunur ve talep hakkı düşer.

Avukatlık Bürosu: 400;”>Kambiyo senedi: kanunlarımızda sınırla sayıda belirlenmiş olan çek,poliçe,bono gibi kıymetli evraklardır.

Vade: borcun muaccel olacağı, ödenmesi gereken tarihi ifade eder.

Yerleşim yeri: ikametgah adresinizi ifade etmektedir.