Bu Makaleyi Paylaş

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Nedir?

İhale, kelimesinin anlamı “İş, mal ve hizmetlerin, açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme veya

artırma yöntemleriyle en uygun teklifte bulunana verilmesi” olarak tanımlanmıştır.

İhaleye fesat karıştırma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 235. maddesinde düzenlenmiştir. İhaleye fesat karıştırma suçu, esasen kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya hizmet satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine, hileli davranışlar suretiyle gizliliği ihlal ederek, tehdit, cebir kullanma veya hukuka aykırı diğer davranışlarla müdahale edilmesini ifade etmektedir.

Bu anlamda ihaleye fesat karıştırma suçu ile kamu ihalelerine ve onların nezdinde kamu görevlilerine duyulan hukuki güvenlik ve itibar korunmaktadır. İhaleye fesat karıştırma suçu ihale sürecinde, ihalenin hukuka uygun olarak sonuçlanmasına müdahale eden ve engel olan her türlü davranışı kapsamaktadır. Bu suçta korunmak istenen hukuki

değer sadece Kamu Güvenilirliği değil, ihalelerin tüm tarafları açısından gerçek bir rekabet

ortamında ve dürüstlük içerisinde yürütüldüğüne dair güvendir.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Unsurları Nelerdir?

İhaleye fesat karıştırma suçunun unsurları, kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya hizmet satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine, hileli davranışlar suretiyle gizliliği ihlal ederek, tehdit, cebir kullanma veya hukuka aykırı diğer fiillerden ibarettir. Bu anlamda aşağıdaki fiilleri gerçekleştiren kişi ihaleye fesat karıştırılmış sayılacaktır.

Hileli davranışlarla İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun ilk unsuru eylemdir. Bu eylemin “hileli davranışlarla”

gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Hile, kişilerin yanıltılmasından ibarettir. Bu anlamda yanıltma doğrudan kandırma şeklinde olabileceği gibi ihmali hareketle de gerçekleşebilir. Hileli davranışlarla ihaleye fesat karıştırma suçu sadece kamu görevlileri tarafından işlenmesi mümkün olan bir suçtur. Örneğin; kişi gerçek durumu bilseydi o şekilde hareket etmezdi diyebiliyorsak eğer kişi karşısındakinin davranışları yüzünden hataya düştüğü için o şekilde hareket ediyorsa burada “hile” söz konusu olabilir. Hileli davranışlarla;

  • İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
  • İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,
  • Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu halde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,
  • Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturur.

İhaleye İlişkin Tekliflerle İlgili Gizli Bilgileri Başkalarına Ulaştırma Suçu

Tekliflerle ilgili gizli bilgilerin başkasına veya başkalarına ulaşmasını sağlamak şeklinde işlenen ihaleye fesat karıştırma suçu, niteliği itibariyle sadece kamu görevlileri tarafından işlenmesi mümkün olan bir suçtur. Bu anlamda tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlayan kamu görevlisi, ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumlu olur.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cebir ve Tehdit Kullanılarak İşlenmesi

İhaleye fesat karıştırma suçunun, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi hâlinde temel cezanın alt sınırı 5 yıldan az olamaz. Ancak, ihaleye fesat karıştırma suçunun işlenmesi esnasında kasten yaralama veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunur. İhaleye fesat karıştırma suçunun cebir ve tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi halinde, suçu işleyen kişi yani fail hakkında hükmolunacak ceza adli para cezasına çevrilemeyeceği gibi hükmolunacak cezaya yönelik olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez

İhale Şartlarını ve Fiyatı Etkilemek İçin Anlaşma Yapma

İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları, ihaleye fesat karıştırma suçunu gündeme getirecektir. Fakat burada önemli olan, ihaleye katılacaklar arasında yapılan gizli veya açık anlaşma ile ihalenin şartlarının ve özellikle fiyatının etkilenmek istemesi, düşürülmek istenmesidir. Aksi halde ihaleye katılım sağlayacaklar arasında yapılan anlaşmalar bakımından anılan suç gündeme gelmeyecektir.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cezası Nedir?

İhaleye fesat karıştırma suçunun cezası,  Türk Ceza Kanunu’nun 235. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu anlamda kamu kurumu veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi veya kişiler hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Adli Para Cezası

Adli para cezası, mahkeme kararı ile hükümlünün belirli bir miktarda parayı devlet hazinesine ödemesin ifade etmektedir. Bu anlamda hapis cezasının, adli para cezasına çevrilmesi konusunda karar verecek olan mahkeme, failin sosyal ve ekonomik durumunu, yaşını, suç ile ilgili pişmanlık duyup duymadığını ve daha önceden bir suç işleyip işlemediğini değerlendirecektir. Adli para cezası, ilgili suçun düzenlendiği kanunda belirtilen yani suçun işlenmesi halinde fail hakkında hükmolunacak cezanın alt ve üst sınırları gözetilerek verilir.

(Detaylı bilgi için Adli Para Cezası Hakkında Bilmeniz Gerekenler konulu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.)

Dolayısı ile ihaleye fesat karıştırma suçunun işlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise fail hakkında hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesine karar verilmesi mümkündür. Fakat ihaleye fesat karıştırma suçuna konu olan ve yukarıda detaylı açıklanan diğer fiillerin işlenmesi durumunda fail hakkında hükmolunacak hapis cezasına yönelik olarak, adli para cezasına çevirme kararı verilmesi mümkün değildir.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, belirli şartların varlığı halinde, hükmün sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade etmektedir. Bu anlamda İhaleye fesat karıştırma suçunun işlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise fail hakkında hükmolunan hapis cezasına ilişkin olarak, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Fakat ihaleye fesat karıştırma suçuna konu olan ve yukarıda detaylı açıklanan diğer fiillerin işlenmesi durumunda fail hakkında hükmolunacak hapis cezasına yönelik olarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi mümkün değildir.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu ve Cezanın Ertelenmesi

Cezanın ertelenmesi, ceza hukuku bağlamında mahkemece hükmedilen hapis cezasının, ceza evinde infazından şartlı olarak vazgeçilmesini sağlayan bir kurumdur. Bu anlamda Bu anlamda İhaleye fesat karıştırma suçunun işlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemiş ise fail hakkında hükmolunan hapis cezasına ilişkin olarak, mahkemece verilen hapis cezasının ertelenmesi mümkündür. Fakat ihaleye fesat karıştırma suçuna konu olan ve yukarıda detaylı açıklanan diğer fiillerin işlenmesi durumunda fail hakkında hükmolunacak hapis cezasına yönelik olarak, cezanın ertelenmesi yönünde karar tesis edilmesi mümkün değildir. Bu anlamda örneğin, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle ihaleye fesat karıştırma suçunu işlemeniz halinde hakkınızda hükmolunan hapis cezası ertelenemeyecektir.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Şikayet

İhaleye fesat karıştırma suçu kural olarak şikayete tabi suçlardan değildir. Dolayısı ile suçun işlendiğinin adli makamlar tarafından tespit edilmesi halinde yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin işlemler re’sen yapılır. Fakat anılan suçun işlenmesi nedeniyle bir mağduriyetiniz söz konusu olmuş ise soruşturma ve kovuşturma aşamalarına katılım sağlamanız mümkündür.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Zamanaşımı Süresi Nasıldır?

Dava zaman aşımı süresi, ceza hukuku bağlamında suçu işlendiği tarih itibari ile belirli bir süre geçtikten sonra davanın kanunen öngörülen süre içerisinde sonuçlandırılmaması halinde, düşmesine yol açan bir kurumdur. Dava zaman aşımı süresi 5 yıldan fazla 220 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlar bakımından 15 yıl olarak belirlenmiştir. Dolayısı ile ihaleye fesat karıştırma suçunun cebir ve tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi halinde hükmolunacak ceza gözetilerek, anılan suç bakımından dava zaman aşımı süresinin 15 yıl olduğu söylenebilir.

İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

İhaleye fesat karıştırma suçu bakımından görevli mahkeme Türk Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca, Asliye Ceza Mahkemeleridir. Anılan suç bakımından yetkili mahkeme ise genel yetki kuralı gereğince, suçun işlendiği yer mahkemesi olacaktır.

Ceza Hukukundan Doğan Dava ve İşlemleriniz ve Hukuki Destek Almak İçin Çelik Avukatlık Bürosu ile İletişime Geçmeniz Tavsiye Olunur.


HUKUKİ SÖZLÜK

Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,

Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı,

Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,Avukatlık Bürosu=”font-weight: 400;”>Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

İfade Alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini,

Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini ifade eder.