Bu Makaleyi Paylaş

İcra Hukukunda İtirazın Kaldırılması Prosedürü Nasıldır?

İcra takibinde borçlu taraf, ödeme emrine süresi içerisinde itiraz etmiş ise alacaklı bu itirazı ancak iki yola başvurmak suretiyle kaldırma imkanına sahiptir. Bunlardan biri icra hukukunda İtirazın kaldırılması, diğeri ise itirazın iptali davası açmaktır. Bu anlamda borçlu ödeme emrine süresi içinde itiraz etmiş ise alacaklı ya genel mahkemelerde açacağı itirazın iptali davası ile yada icra mahkemelerinde itirazın kaldırılmasını talep etmekle, itirazı kaldırabilir. Alacaklı bakımından itirazın kaldırılması, oldukça basit ve çabuk olan bir yoldur.

İcra hukukunda itirazın kaldırılması prosedürü esasen bir dava sürecini ifade etmemektedir. Alacaklının, borçlunun itirazının kaldırılmasını talep edebilmesi için  İcra İflas Kanunu’nun 68. maddesinde belirtilen belgelerden birini elinde bulundurmalıdır. Şayet bu belgelerden biri alacaklıda bulunmuyorsa bu halde alacaklı söz konusu itirazın kaldırılmasını, ancak genel mahkemelerde açacağı bir itirazın iptali davası ile talep etme hakkına sahiptir.

Nitekim itirazın iptali davası açan bir alacaklı kural olarak itirazın kaldırılması yoluna başvuramaz. Fakat tam tersi alacaklının itirazın kaldırılması yoluna başvurmuş olması, şayet aşağıda yer alan belgeler elinde bulunuyor ise itirazın kaldırılması yoluna başvurmasına engel değildir.

  • Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede,
  • Resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye dayanıyor ise,

Alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren 6 ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre hak düşürücü süredir.

İtirazın İptali Davası Nedir?

İcra Hukukunda itirazın iptali davası İcra İflas Kanunu’nun 67. Maddesi uyarınca hüküm altına alınmıştır. Bu davanın konusunu, icra takibinde yer alan ve borçlu tarafından itiraza uğrayan kısım oluşturmaktadır. İtirazın iptali davası, alacaklı tarafından itiraz etmiş olan takip borçlusuna karşı açılır.

Borçlu tarafından borcun tamamına, yada bir kısmına itiraz edildiği hallerde de alacaklı itirazın iptali davası açabilir. Hatta imzaya itiraz ile faize itiraz edilmesi durumunda da anılan dava açılabilir.

Ödeme Emri Nedir?

Ödeme emri ile borçluya, borcu ödemesi veya borca ilişkin itirazı varsa bildirmesi (borcunuz olmadığına, borcunuzun zaman aşımına uğradığına veya borcunuzu daha önce ödediğinize dair ve benzeri itirazlarınız) ve bunları yapmaması halinde mallarının haczedileceği icra dairesi tarafından ihtar edilmektedir.

Ödeme Emrine İtiraz Hangi Sürede ve Nasıl Yapılır?

Ödeme emrine itiraz süresi 7 gündür. Bu süre ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği  tarihten itibaren başlamaktadır. Ancak takibin bir kambiyo senedine istinaden yürütülmesi halinde (çek,bono,poliçe) ödeme emrine itiraz için süreniz 5 gündür ve itirazı bir dilekçe ile icra mahkemesine yapmanız gerekmektedir. Borçlu ödeme emrine 7 ve 5 günlük süreler  içerisinde itiraz etmez (detaylı bilgi için icra takibine itiraz) veya itiraz ederde söz konusu itirazı reddedilirse ödeme emri kesinleşecektir. Bu anlamda süreler kesin niteliktedir ve geçirmeniz halinde icra takibi bakımından aleyhinize bir durum ortaya çıkacağını bilmeniz de fayda vardır.

İcra takibine itiraz edilerek takibin durdurulması halinde, takibin devamını sağlamak için ne yapılmalıdır?

İcra takibine devam edilebilmesi için, borçlu tarafından icra takibine yapılan itirazın alacaklı tarafından hükümden düşürülmesi gerekmektedir. Bu hususta alacaklı olarak sahip olduğunuz iki ayrı imkan mevcuttur. Bunlar yukarıda detaylı açıklanan, itirazın kaldırılması yoluna başvurmak ve itirazın iptali davası açmaktır.

İtirazın İptali Davasında Hak Düşürücü Süre Nasıldır?

Alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde itirazın iptali davasını açmalıdır. Bu süre hak düşürücü süredir. Dolayısı ile mahkemece re’sen dikkate alınır. Bu anlamda 1 yıllık süre dolduktan sonra açılan itirazın iptali davası reddedilir.

İtirazın İptali Davasında İcra İnkar Tazminatı Nedir?

Davanın reddine karar veren mahkeme, alacaklının kötü niyetle icra takibinde bulunduğu ve itirazın iptal davası açtığı kanısına varır ise alacaklıyı, borçluya bir tazminat ödemeye mahkum edecektir.

Bu tazminat reddolunan alacak miktarının, %40 ‘ından aşağı olamaz. Fakat mahkemenin borçlu lehine tazminata hükmedebilmesi için borçlunun tazminat talebinde bulunmuş olması gerekmektedir.

Mahkemece icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için,

  • Geçerli ve ilamsız bir icra takibi yapılmış olmalıdır.
  • Borçlu süresi içerisinde ödeme emrine itiraz etmiş olmalıdır.
  • Süresi içinde açılan bir itirazın iptali davası bulunmalıdır.
  • İcra inkar tazminatı talep olunmalıdır.
  • Mahkemece borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmelidir.

İtirazın İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İtirazın iptali davasında görevli mahkeme esasen, itiraz edilen alacağın türü ile doğrudan ilişkilidir. Bu anlamda örneğin alacaklı tarafından, borçlunun itirazının iptali talep edilen alacak ticari bir işten kaynaklanıyorsa Ticaret Mahkemeleri, işçi alacağı ise İş Mahkemeleri görevli mahkeme olacaktır.

İtirazın iptali davasında yetkili mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca belirlenir. Bu anlamda yetkili mahkeme, borçlunun yerleşim yeri, şayet alacak bir sözleşmeden doğuyor ise sözleşme konusu edimin ifa edileceği yer mahkemesi, yada yetki sözleşmesi söz konusu ise sözleşmede belirlenen yer mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır.

İtirazın İptali Davasının Sonuçları Nelerdir?

İtirazın iptali davası neticesinde mahkemece, davanın reddi yada kabulü yönünde karar tesis edilir.

Davanın Reddi;

Mahkeme, alacaklının takip konusu yaptığı alacağının mevcut olmadığı sonucuna varır ise, itirazın iptali davasının reddine karar verir. Bu ret kararının kesinleşmesi ile, alacaklının başlamış olduğu ve borçlunun itirazı ile duran icra takibi iptal edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından açılan itirazın iptali davası reddedilirse, takip konusu alacağın mevcut olmadığı mahkeme hükmü ile kesin olacağından dolayı, alacaklı aynı alacaktan dolayı yeni bir alacak davası açamaz.

Davanın Kabulü;

Mahkeme şayet davayı kabul ederse, bu halde borçluyu borcu ödemeye mahkum eder ve borçlunun itirazının iptaline karar verir.

Ayrıca mahkeme borçluyu yargılama giderleri ve vekalet ücreti ödemeye de mahkum eder. Şayet itirazın iptali davası kabul edilirse, itiraz ile durmuş olan icra takibine devam olunur ve borçluda icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edilir. Borçlunun inkar tazminatına mahkum edilebilmesi için, onun ödeme emrine kötü niyetle itiraz etmiş olması kural olarak şart değildir.

İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali Davası Açmaya İlişkin Talepleriniz ve Davalarınız Bakımından Detaylı Bilgi ve Hukuki Destek Almak için Hukuk Büromuz Avukatları İle İletişime Geçmeniz Tavsiye Olunur.


HUKUKİ SÖZLÜK

 

İlam : Mahkeme kararı

Hak Düşürücü Süre : Hakimin re’sen ele aldığı süredir. Kanunda yazılan hak düşürücü olduğu belirtilen sürelere uyulmaması halinde talep reddolunur ve talep hakkı düşer.

Kambiyo senedi : Kanunlarımızda sınırla sayıda belirlenmiş olan çek,poliçe,bono gibi kıymetli evraklardır.

Vade : Borcun muaccel olacağı, ödenmesi gereken tarihi ifade eder.

Yerleşim yeri : İkametgah adresinizi ifade etmektedir.