Bu Makaleyi Paylaş

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir?

Devletin, kuruluş amaçlarından ve temel yapı taşlarından bir olan hukuk sistemi ile korumayı hedeflediği en önemli hak bireylerin yaşam hakkıdır. Yaşam hakkı kişinin doğuştan sahip olduğu en mühim doğal haklarından birini ifade etmektedir. Bu nedenle hukuk sistemleri, bireylerin yaşam hakkına saldırıda bulunan kişiler bakımından çok ağır yaptırımlar öngörmüştür. Nitekim, ülkemizde de buna benzer şekilde, öldürme suçları bakımından uygulanacak yaptırım, 2002 yılına kadar idam cezası verilmesi şeklinde öngörülmüştü.

2002 yılında Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yapılan kanun değişikliği ile idam cezası kaldırılmıştır. Akabinde, Türk Ceza Kanunu’nun 81. Maddesi hükmünde yapılan düzenleme ile bir insanı, kasten öldüren kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Fakat günümüzde özellikle bazı ağır suçlar bakımından idam cezasının yeniden getirilmesine ilişkin tartışmaların devam ettiği görülmektedir.

Kasten Adam Öldürme Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 81. Maddesi hükmü uyarınca, bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası  ile cezalandırılır.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Cezayı Ağırlaştıran Haller Nelerdir?

Suçun nitelikli halleri bir suçun cezasını ağırlaştıran veya daha az ceza verilmesini gerektiren nitelikli haller olarak ikiye ayrılmaktadır. Kasten öldürme suçunun işlenmesinde bazı cezayı ağırlaştırıcı haller belirlenmiştir. Kasten öldürme suçunun;

 • Tasarlayarak,  
 • Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,   
 • Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,  
 • Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,   
 • Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,  
 • Gebe olduğu bilinen kadına karşı,   
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
 • Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
 • Kan gütme saikiyle,
 • Töre saikiyle

işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten Adam Öldürme Suçuna Teşebbüs Nedir?

Teşebbüs bir suçun işlenmesine, suçu işlemek bakımından elverişli ve icrai hareketler ile başlayıp, suçun failinin elinde olmayan sebeplerle işlenememesi hali olarak ifade edilebilir. Bu anlamda kasten adam öldürme suçuna teşebbüs; adam öldürmeye elverişli hareketler ile suçun işlenmesine başlayıp ve fakat elde olmayan nedenlerle suçun işlenememesini ifade etmektedir.

Kasten Adam Öldürme Suçuna Teşebbüsün Cezası Ne Kadar?

Kasten adam öldürme suçuna teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on üç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Diğer hallerde ise verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.  

Kasten Adam Öldürme Suçunda Haksız Tahrik

Haksız tahrik; kişinin suçu haksız bir fiilin etkisi altında ve o haksız fiilin kişide meydana getirdiği şiddetli öfke, elem ve üzüntünün altında işlemesi durumunda, kişinin kusur algısının etkilendiği ölçüde işlediği suçun cezasında yapılan indirimi ifade etmektedir. Haksız tahrikte öncelikle kendisine karşı suç işlenen kişinin, suçu işleyen kişiye veya suçu işleyen kişinin yakınlarına yönelik haksız bir fiili söz konusu olmalıdır. Nitekim bu fiil bizatihi bir suç teşkil etmek zorunda değildir. Yalnızca haksız nitelikte bir davranış olması gerekir. Ayrıca bu fiilinde bizzat suç kendisine karşı işlenen kişi tarafından işlenmesi gerekmektedir. Nitekim suçun faili yani suçu işleyen kişi de bu haksız fiilin etkisi altında kalarak, psikolojik anlamda duyduğu elem, acı ve öfke ve benzeri duygu durumlarının etkisi nedeni ile suçu işlemiş olmalıdır. Kasten öldürme suçu bakımından da yukarıda değerlendirildiği üzere öldürme suçunun haksız bir fiilin etkisi altında kalınarak işlenmesi halinde suçun için öngörülen cezada belirli oranda indirim yapılmaktadır.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Nefsi Müdafaa

Halk arasında nefsi müdafaa olarak bilinen meşru müdafaa, esasen kişinin bir saldırı altında kendini, yakınlarını veya bir başkasını korumak maksadı ile korumanın amacı ile bağdaşır ölçüde, yaptığı müdahaleyi ifade etmektedir. Meşru müdafaa durumunda yani, gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda o hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmeyecektir. Ancak meşru savunmadan yararlanabilmesi için failin yaptığı savunmanın saldırı ile orantılı ve ölçülü bir savunma olması gereklidir.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Kasten adam öldürme suçu kural olarak soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi bir suç değildir. Kasten öldürme suçu bakımından görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir. Kasten öldürmeye teşebbüs suçunda ise yetkili mahkeme teşebbüste, son icra hareketinin gerçekleştirildiği yer mahkemesidir.

Kasten Adam Öldürme Suçunda Zaman Aşımı

Kasten adam öldürme suçunun temel şekli bakımından dava zaman aşımı süresi 25 yıldır. Ancak suçun nitelikli hallerinden birinin vuku bulması halinde dava zaman aşımı süresi 30 yıl olacaktır.


HUKUKİ SÖZLÜK

 

Kast: fiili yapmakta ki amaç,saik

Şikayet: müştekinin suçun cezalandırılması talebidir.

Müşteki: şikayet edene denir

Şüpheli: bir suçu işlediği yönünde emareler bulunan yahut bir suçu işlediği iddia olunan kişi

Mağdur: suçtan zarar gören

Soruşturma makamı:  savcılık

Kovuşturma makamı: mahkemeler

Aadli makamlar: polis ve jandarma teşkilatı