Bu Makaleyi Paylaş

Kasten Adam Yaralama Suçu Nedir?

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu 86. maddesi uyarınca hüküm altına alınmıştır. Kişiye karşı işlenen suçlar kategorisindedir. Kasten yaralama suçu, bir kimsenin vücuduna kasten verilen bir zararı, bir kimsenin vücuduna acı veren sağlık veya algılama yeteneğini etkileyen fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda vuku bulmaktadır. Bu anlamda Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Kasten yaralama suçu ile korunan hukuki değer, esasen kişilerin vücut  bütünlüğü ve dokunulmazlığıdır. Bu anlamda bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden örneğin kolundan tutup itme veya çekme gibi sair davranışlar kasten yaralama suçunun fiil unsurunu oluşturur. Kasten yaralama suçu bıçak, silah ve benzeri kesici ve delici aletler kullanmak suretiyle işlenebileceği gibi A’ nın arkadaşı B’ye bir tokat atması da kasten yaralama suçunun fiil unsurunu oluşturur.

Kasten Adam Yaralama Suçunda Nasıl Şikayet Edilir?

Kasten yaralama suçu kural olarak şikayete tabi suçlardan değildir. Fakat kasten yaralama suçu, basit ve nitelikli haller olmak üzere iki şekilde işlenebilir. Bu anlamda basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralama suçu şikayete tabi suçlardandır. Dolayısıyla böyle bir durumda suçun mağdurunun yetkili makamlara şikayette bulunması gerekir. Şikayet kural olarak şekil şartına tabi değildir. Dolayısı ile yazılı veya tutanağa geçirilmek koşulu ile sözlü olarak yapılması mümkündür. Şikayet 6 ay içerisinde yapılmalıdır aksi halde şikayet hakkı ortadan kalkacaktır. Kasten yaralama suçunun nitelikleri halleri ve basit bir tıbbi müdahaleyi aşan nitelikte bir yaralama vakası söz konusu olması durumunda kural olarak suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir.

Kasten Adam Yaralama Suçunda Uzlaşma

Uzlaştırmaya tabi bir suçun söz konusu olması halinde kural olarak, soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısı veya onun talimatı ile kolluk görevlileri suç mağduru veya suçtan zarar gören ile şüpheliye uzlaştırma teklifinde bulunur. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören kişi uzlaştırmaya yönelik olan bu teklife 3 gün içerisinde yanıt vermediği taktirde uzlaşmayı reddetmiş sayılır. Bu anlamda uzlaşma, kanunen öngörülmesi halinde suç mağduru ile suç failinin uzlaştırmaya yetkili bir kişinin aracılık yapması suretiyle anlaşmasını ifade etmektedir.

Basit nitelikli kasten adam yaralama suçu da uzlaşmaya tabi suçlardandır. Dolayısıyla taraflar arasında uzlaşma prosedürünün uygulanması gerekmektedir. Nitekim soruşturma yada kovuşturma aşamalarında öncelikli olarak uzlaşmaya ilişkin prosedür uygulanır. Fakat bir anlaşma sağlanamaz ise soruşturma aşamasında soruşturmaya, kovuşturma aşamasında uzlaşmaya başvurulmuş ise kovuşturmaya devam olunur.

Kasten Adam Yaralama Suçunda Zamanaşımı

Kasten Adam Yaralama Suçunda Zamanaşımı

Kasten adam yaralama suçu bakımından Türk Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca herhangi bir zaman aşımı süresi tayin olunmamıştır. Bu anlamda kasten adam yaralama suçu bakımından kanun uyarınca tespit edilen genel dava zaman aşımı süresi olan 8 yıl geçerli olacaktır. Dolayısı ile 8 yıllık dava zaman aşımı süresi içerisinde suç ile ilgili olarak soruşturma yapılması mümkündür.

Basit Yaralama Suçu Nedir?

Basit tıbbi müdahale ile giderilecek yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’ nun 86. maddesi ikinci fıkrası hükmünde düzenlenmiştir. Basit tıbbi müdahale ile giderilecek yaralama suçunda esasen, kişinin vücut bütünlüğüne, sağlığına veya algılama yeteneğine yönelmiş bir fiil söz konusudur fakat anılan suçta bu fiil neticesinde meydana gelen hasar basit bir tıbbi müdahale yapılmak suretiyle giderilmektedir. Örneğin A’ nın arkadaşı B’ye tokat atması ve bu fiil neticesinde B’ nin yüzünde oluşan kızarıklık doktor tarafından yapılacak bir basit müdahale ile keza krem sürme veya ağrı kesici bir ilaç verme gibi basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilir. Bu husus basit tıbbi müdahale ile giderilecek olan yaralama suçu bakımından tipik bir örnek teşkil etmektedir. Dolayısıyla kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, fail hakkında dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. Şikayet hakkı, fiili ve faili öğrenme tarihinden itibaren başlamak üzere 6 ay içerisinde kullanılmalıdır.

Basit Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu ve Cezası Nedir?

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, kasten yaralamanın mağdur üzerinde kalıcı etkiler, izler bırakması durumunda söz konusu olmaktadır. Bu anlamda kasten yaralama fiili, mağdurun;

 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize,
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
 • Neden olmuşsa, kasten yaralama suçunun işlenmesi halinde verilecek ceza, bir kat artırılır.

Ancak, verilecek ceza, yukarıdaki hususlardan birine girmekteyse üç yıldan, az olamaz.

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, kasten yaralamanın temel şeklinin işlenmesi halinde verilecek ceza, iki kat artırılarak verilir.

Kasten Adam Yaralama Suçunun Ölümle Neticelenmesi

Kasten yaralama suçunun işlenmesi bazı durumlarda, suçun mağdurunun ölümü ile sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, kasten adam yaralama suçunun emel şekli işlenmiş ise fail hakkında 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Fakat kasten yaralama suçu;

 • Üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe karşı,
 • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 • Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 • Silahla,

işlenmiş ise 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kasten Adam Yaralama Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi

Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen neticeden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eş değer olması gerekmektedir. Bu anlamda ihmali ve icrai davranışın eş değer kabul edilebilmesi için, kişinin;

 • Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
 • Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, gerekir.

İhmali davranışla kasten adam yaralama suçunun işlenmesi bakımından da yukarıda açıklandığı üzere, kasten adam yaralamaya sebep olan ihmali davranışın icrai bir davranışa eş değer olması gerekmektedir. Bu eş değerlik içinde kişinin kanundan, sözleşmeden ön gelen tehlikeli hareketinden veya hayatın olağan akışından kaynaklana bir yükümlülüğü söz konusu olmalıdır.

Örneğin; bebeğini emziren annenin çocuğu gelişigüzel emzirmesi gereken dikkat ve özeni göstermemesi sebebiyle çocuğun boğulma tehlikesi geçirmesi yahut biberonun çocuğun boğazında kalması gibi durumlarda çocuğun yaralanması, ihmali davranışla kasten adam yaralama suçunun işlenmesini oluşturur.

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Kemik Kırılması

Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, suçun temel şekline göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

Kasten Adam Yaralama Suçunun Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Kasten Adam Yaralama Suçunun Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Adli para cezası, bir suçun işlenmesi durumunda kanunen öngörülmüş ise hapis cezası ile beraber yada tek başına hükmolunan bir yaptırımı ifade etmektedir.

Kasten adam yaralama suçunun, basit nitelikli halinin işlenmesi halinde kural olarak fail hakkında hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

Kasten Adam Yaralama Suçunda Cezanın Ertelenmesi

Cezanın ertelenmesi kurumu mahkemece hükmedilen cezanın infazından şartlı olarak vazgeçilmesini ifade etmektedir. Şayet fail hakkında, kasten adam yaralama suçundan 2 sene ve daha az hapis cezasına hükmolunmuş ise bu halde cezanın ertelenmesi mümkündür.

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Meşru Müdafaa

Halk arasında nefsi müdafaa olarak bilinen meşru müdafaa, esasen kişinin bir saldırı altında kendini, yakınlarını veya bir başkasını korumak maksadı ile korumanın amacı ile bağdaşır ölçüde, yaptığı müdahaleyi ifade etmektedir. Meşru müdafaa durumunda yani, gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda o hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmeyecektir. Ancak meşru savunmadan yararlanabilmesi için failin yaptığı savunmanın saldırı ile orantılı ve ölçülü bir savunma olması gereklidir. Nitekim kasten adam yaralama suçunun yukarıda detaylı açıklandığı üzere meşru savunma gereği ve savunma ile orantılı ve ölçülü olarak işlenmesi durumunda fail hakkında cezaya hükmolunmayacaktır.

Kasten Adam Yaralama Suçunda Haksız Tahrik

Haksız tahrik; kişinin suçu haksız bir fiilin etkisi altında ve o haksız fiilin kişide meydana getirdiği şiddetli öfke, elem ve üzüntünün altında işlemesi durumunda, kişinin kusur algısının etkilendiği ölçüde işlediği suçun cezasında yapılan indirimi ifade etmektedir. Haksız tahrikte öncelikle kendisine karşı suç işlenen kişinin, suçu işleyen kişiye veya suçu işleyen kişinin yakınlarına yönelik haksız bir fiili söz konusu olmalıdır. Nitekim bu fiil bizatihi bir suç teşkil etmek zorunda değildir. Yalnızca haksız nitelikte bir davranış olması gerekir. Ayrıca bu fiilinde bizzat suç kendisine karşı işlenen kişi tarafından işlenmesi gerekmektedir. Nitekim suçun faili yani suçu işleyen kişi de bu haksız fiilin etkisi altında kalarak, psikolojik anlamda duyduğu elem, acı ve öfke ve benzeri duygu durumlarının etkisi nedeni ile suçu işlemiş olmalıdır. Dolayısı ile haksız tahrik altında kalarak kasten adam yaralama suçunun işlenmesi halinde, failin cezasında tahrik derecesi gözetilmek suretiyle ¼ ile ¾ oranında mahkemece indirim yapılır. Örneğin kasten adam yaralama suçundan 8 sene hapis cezası alan bir sanık, şayet haksız tahrik altında suçu işlemiş ise hakkında 2 sene hapis cezasına hükmolunabilir.

Kasten Adam Yaralama Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Kasten adam yaralama suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise genel yetkili mahkeme olan suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Ceza Hukukundan Doğan Davalarınız İle İlgili Hukuki Destek ve Yukarıda Açıklanan Hususlar Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Büromuz Avukatları ile İletişime Geçmeniz Tavsiye Olunur.


HUKUKİ SÖZLÜK

Kast : Fiili yapmakta ki amaç,saik

Şikayet : Müştekinin suçun cezalandırılması talebidir.

Müşteki : Şikayet edene denir

Şüpheli : Bir suçu işlediği yönünde emareler bulunan yahut bir suçu işlediği iddia olunan kişi

Mağdur : Suçtan zarar gören

Soruşturma makamı : Savcılık

Kovuşturma makamı : Mahkemeler

Adli makamlar : Polis ve jandarma teşkilatı