AVUKAT SOR
HEMEN ARAYIN

Yazılımların Telif Hakkı Korunması, İhlali ve Cezası

23 Nisan 2018

Yazılım Nedir? Yazılım, niteliği itibariyle donanım sayılmayan bilgisayarla ilgili ifade etmektedir. Donanım Nedir? Bilgi işletim sistemini oluşturan fiziki birimlerdir. Örnek olarak merkezi işlem birimi olan CPU, hard disk, ekran ve fare böyledir. Bilgisayar Programı Nedir? Bir işlem veya bir görevi yapmak için düzene konulmuş olan bilgisayar emir dizgesi ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarıdır. Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında bilgisayar programı olarak korunan bizatihi programın kendisidir. Bu nedenle yazılıma dahil olan kullanım kılavuzu gibi diğer unsurlar bu korumadan yararlanmamaktadır. Telif Hakkı Nedir? Telif hakkı, esasen bir eserin sahibi olan gerçek veya tüzel kişinin o eser üzerinde sahip olduğu tasarruf yetkisini ifade etmektedir. Lisans Nedir? Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilmektedir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans, inhisari değildir. İnhisari olmayan lisans sözleşmelerinde lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi üçüncü kişilere de başka lisanslar verebilir. İnhisari lisans sözleşmelerinde lisans veren, kural olarak başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisansta veremez. Lisans veren, lisans alan tarafından üretilecek malın veya sunulacak hizmetlerin kalitesini garanti altına alacak önlemleri alır. Lisans alan, lisans sözleşmesinde yer alan şartlara uymak zorundadır. Aksi takdirde marka sahibi, tescilli markadan doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilir. Yazılımların Korunmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler Hangileridir? Günümüzde teknolojinin hızla gelişimi ile birlikte fikri ve sınai haklar da farklı anlam ve önem kazanmışlardır. Örneğin önceki yıllarda Fikri ve Sınai Haklar bağlamında eser denince akla musiki ve edebiyat eserleri gelmekte iken teknolojik dönüşümün etkisi ile bilhassa bilgisayar programları, yazılımları da hızlıca hayatımıza girmiş ve hukuki anlamda eser olarak değerlendirilmeye korunmaya başlanmışlardır. Yazılımlar, basılmaları, lisanssız çoğaltılmaları ve sahibinin izni olmaksızın kullanılmaları bakımından başta 4630 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun’u kapsamında olmak üzere Türk Ceza Kanunu’ nun 234 ve 244. maddeleri kapsamında da hukuki koruma altına alınmışlardır. Ayrıca lisanssız yazılımların basılması, çoğaltılması ve yayınlanması somut olay değerlendirilmek suretiyle Türk Ticaret Kanunu kapsamında haksız rekabet hükümleri ışığında da değerlendirilmektedir. Korsan Yazılım Kullanımı ve Cezası Nedir? Korsan yazılım, yazılımların lisanssız kullanılmalarını ifade etmektedir. Bu anlamda korsan yazılım uygulamada oldukça yaygındır. Özellikle büyük firmaların, korsan yazılımları tespiti konusu oldukça önem arz eden teknik bir konudur. Korsan yazılımların tespiti ve korsan yazılımla mücadeleye karşı özellikle kurumlara büyük bir görev düşmektedir. Nitekim konunun tespitinin oldukça teknik olması sebebi ile kurumların kendi bünyelerinde kurdukları departmanlar aracılığı lisanssız basılan ve kullanılan kendilerine ait yazılımları tespit etmeleri, hukuki yaptırımlar yoluna başvurulması bakımından oldukça elzemdir. Nitekim yazılımların telif hakkı sahibine eseri basma, yayma, lisans verme, çoğaltma, temsil ve yayın benzeri birçok mali hakkı tesis ettiği gibi esere ilişkin manevi haklarını da tesis etmektedir.  Dolayısıyla korsan yazılım kullanılması başlı basına bir suç olduğu gibi eser sahibi korsan yazılımdan kaynaklanan maddi ve manevi tazminatlarını ileri sürme hakkına da sahip olacaktır. Bu anlamda fail hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına ve/veya 50.000 Türk Lirası ile 150.000 Türk Lirası arasında para cezasına hükmolunur. verilmektedir. Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca bu suçu işleyen kimse ya da kimseler hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmolunabilmektedir. Yazılımların Telif Haklarının Korunmasında  (Korsan Yazılım Kullanımında) Sorumlu Kişiler ve Suçun Failleri Bu anlamda kanuna karşı sorumlu kişiler yani yazılımların telif haklarını […]

Read more

İnternetten İçerik Kaldırma, Silme, Değiştirme

13 Nisan 2018

İnternetten İçerik Kaldırma Nedir? Son yıllarda teknolojik gelişmelerin hızlı şekilde arttığı gözlemlenmektedir. Bu gelişmeler, kullanıcılara internet ortamında web siteler başta olmak üzere, instagram, facebook, twitter ve benzeri sosyal ağ ve platformlar üzerinden içerik paylaşma ve yayın yapma imkanı getirmiştir. İçerik paylaşma ve yayın yapma imkanlarını kimi zaman hukuka aykırı şekilde kullanılmaktadır. Bu anlamda birçok hukuki problem ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile internet üzerinden yayınlanan fotoğraf, haber, video benzeri istenmeyen ve hukuka aykırı içeriklere yönelik olarak içeriği kaldırma ve yayından çıkarma işlemleri yapılması mümkündür. Bilhassa kişilik haklarına aykırı nitelikte ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklere erişimin engellenmesi hususunda yasal dayanak olarak 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun temel alınmaktadır. İnternetten Hangi İçerikler Kaldırılabilir? İnternetten kaldırılması mümkün olan içerikler, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca hüküm altına alınmıştır. Bu anlamında internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilirler. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç 24 saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim aşağıda belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir. Hâkim, bu  kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zira zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir. Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması ve Erişimin Engellenmesi İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilebilir. İntihara yönlendirme, Çocukların cinsel istismarı, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, Sağlık için tehlikeli madde temini, Müstehcenlik, Fuhuş, Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçları. Suç İşlenmesi Nedeniyle Erişimin Engellenmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme Suç işlenmesi nedeniyle içerik kaldırma ve erişim engellenmesi kararları bakımından görevli mahkeme Sulh Ceza Mahkemeleridir. Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını 24 saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç 24 saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır. Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir. Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararının birer örneği, gereği yapılmak üzere Bilgi Teknoloji Kurumuna gönderir. İnternetten İçerik Kaldırma ve Çıkarma İçin Yapılması Gerekenler İnternette yer alan ve sizinle ilgili olarak olumsuz nitelik taşıyan veya yer almasını istemediğiniz, çıkarlarınıza aykırı bilgileri barındıran işitsel, görsel ve yazı içeriklerini kaldırmak için öncelikli olarak aşağıda detaylı anlattığımız […]

Read more

Bilişim Suçları ve Cezaları Nelerdir?

2 Mart 2018

Bilişim Suçu Nedir? Hızla gelişerek toplumsal hayatı ve alışkanlıklarımızı adeta tesiri altına alan teknoloji, Ceza Hukuku bağlamında yeni suçlar ortaya çıkmasına da sebebiyet vermiştir. Bilişim suçları ilk kez 14.06.1991 tarih ve 3756 sayılı kanun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’na girmiştir. Bu anlamda aşağıda detaylı açıklandığı üzere Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen bilişim suçları;

Read more