AVUKAT SOR
HEMEN ARAYIN

Limited Şirket Kuruluşunda Avukat İhtiyacı

24 Nisan 2018

Limited Şirket Nedir? Limited şirket, Türk Ticaret Kanunu uyarınca hüküm altına alınmış sermaye şirketlerindendir. Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulmaktadır. Limited şirketin esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamında oluşmaktadır. Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Limited şirkette ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Sermaye Miktarı Nedir? Sermaye şirketleri kurulurken kanunda öngörülen miktarda sermayeye sahip olmalıdırlar. Bu anlamda limited şirketin esas sermayesi en az 10.000 Türk Lirasıdır. Türk Ticaret Kanunu uyarınca en az tutar olarak belirlenen bu miktar Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir. Bu anlamda üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dahil, mal varlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamayacaktır. Dolayısı ile esas sermaye paylarının değerlerinin 25 Türk Lirası veya bunun katları olmasının şart olduğu söylenebilir. Şirket sözleşmesinde esas sermaye paylarının itibari değerleri en az yirmi beş Türk Lirası olarak belirlenebilir. Fakat bazı hallerde şirketin durumunun iyileştirilmesi amacıyla bu değerin altına inilebilir. Limited Şirket Ana Sözleşmesi Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması şarttır. Limited şirketin ana sözleşmesinde yer alması gereken bazı zorunlu ve ihtiyarı kayıtlar kanunen hüküm altına alınmıştır. Şirket sözleşmesinde aşağıdaki detaylı açıklanan kayıtların açıkça yer alması gereklidir. Bunlar şirket sözleşmesinde yer alması gereken zorunlu ibareler olarak adlandırılır. Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer, Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu, Esas sermayenin itibari tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibari değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları, Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları, Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli yer almalıdır. Aşağıdaki kayıtlar, şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde bağlayıcı hükümler haline gelirler. Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanuni hükümlerden ayrılan düzenlemeler, Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları tanınması, Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı, Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı, Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün oy hakkı tanıyan hükümler, Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zamanında yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme cezası hükümleri, Kanuni düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler, Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler, Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına ilişkin kanuni düzenlemeden ayrılan hükümler, Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki hükümleri, Bilanço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler, Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı, Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren hükümler, Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler yer alabilir. Şirket Sözleşmesi Değiştirilebilir Mi? Genel olarak aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde, şirket sözleşmesi kural olarak esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir. Şirket […]

Read more

Anonim Şirketlerde Avukat Tutma Zorunluluğu

6 Nisan 2018

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurmak Zorunlu mudur? Anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu hususu son dönemde Barolar Birliği’ nin avukat bulundurmakla mükellef olduğu halde kanuna aykırı şekilde sözleşmeli avukat bulundurmayan anonim şirketler hakkında suç duyurusunda bulunması ile gündeme gelmiştir. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’ nun 35. Maddesi’ nin 2. Fıkrası gereğince bazı anonim şirketler ve üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu öngörülmüştür. Anonim şirketle bakımından avukat bulundurma zorunluluğu, Türk Ticaret Kanununun 272. maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Kural olarak esas sermaye sistemini kabul eden anonim şirketlerin kuruluştaki esas sermayeleri 50.000 Türk Lirasından az olamayacaktır.  Bu anlamda avukat bulundurma zorunluluğunun sermayesi 250.000 Türk Lirası ve bu meblanın üzerinde olan şirketler bakımından getirildiği söylenebilir. Dolayısıyla sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin olarak anılan madde hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilecektir. Limited Şirketlerde Avukat Bulundurmak Zorunlu mudur? Limited şirketler bakımından sözleşmeli ve/veya sigortalı avukat bulundurma zorunluluğu öngörülmemiştir. Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğunun Yasal Dayanağı Nedir? Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun yasal dayanağı 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasına 02.05.2001 tarih 4667 sayılı Kanunun 22. maddesiyle eklenen ve 08.02.2008 tarihinde resmi gazete de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe giren aşağıdaki madde hükmüdür. ‘’Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri Kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.’’ Sözleşmeli Avukat Bulundurmak Zorunda Olan Anonim Şirketler Hangileridir? Yukarıda detaylı açıklandığı üzere, sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu olan anonim şirketler; sermayesi 250.000 Türk Lirası ve bu miktarın üzerinde olanlar anonim şirketlerdir. Anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunlulukları bakımından, esas veya kayıtlı sermaye sistemini kabul ediyor olmalarının ve halka arz edilip edilmediklerinin herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla anonim şirketler bakımından yalnızca sermaye bazlı bir sınırlama yoluna gidilmiştir. Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurmamanın Cezası Nedir? 2018 yılı Ocak ayı itibariyle sermayesi 250.000 Türk Lirası üzerinde olan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli avukat bulundurmadıkları taktirde ve avukat bulundurma yükümlerine aykırı hareket ettikleri her bir ay için 4059 Türk Lirası tutarında idari para cezası ödemekle yükümlüdürler. SONUÇ OLARAK; İstanbul Barosu Başkanlığınca, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından bildirilen 32.500’e yakın anonim şirkete yazılan yazıda, şirketlerin avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmelerini, aksine davranan şirketler için ise yasal işlem yapılması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurulacağını bildirilmiştir. İstanbul Barosu Başkanlığı 29.09.2017 tarihinde kamuoyuna yapmış olduğu duyuruda, anonim […]

Read more