Bu Makaleyi Paylaş

Ödeme zorlukları içinde bulunan ve mali olarak sıkıntı çeken şirketleri iflastan kurtarmak amacıyla kanunlarla konkordato kurumu getirilmiştir.Konkordato Nedir? sorusu son zamanlarda çok sık başvurulan bir yoldur ve bu sayede hem borçlu olan şirketlerin hem de alacaklıların faydasına bir ödeme planlanması yapılması hedeflenir. Konkordato kurumu her şirketin başvurabileceği bir yol değildir. Öncelikle ödeme zorluğu çeken şirket iyi niyetli olmalıdır, alacaklılara zarar verme amacıyla hareket etmemelidir. Konkordato sayesinde iyi niyetli şirketler iflastan kurtulabilir ve alacaklıların mağdur olması engellenir. Konkordato kurumu ticari hayatın istikrarlı bir biçimde devam edebilmesi için gereklidir. Konkordato sürecinde hem borçlu taraf hem alacaklı taraf için tecrübeli bir hukuk bürosundan destek alınması tavsiye edilir.

Konkordato Çeşitleri

Kanunda 3 çeşit konkordato belirtilmiştir. Konkordato çeşitleri şunlardır;

 • Adi konkordato
 • Malvarlığını terk ile konkordato
 • İflastan sonra konkordato

Konkordatonun 3 çeşidi olsa da uygulamada en çok adi konkordatoyla karşılaşılır ve konkordato dendiğinde akla ilk olarak adi konkordato gelir.

Kimler Konkordato Talep Edebilir?

Konkordato herkesin yararlanabileceği bir kurum değildir. Öncelikle talep edecek kişinin sıfatı alacaklı ya da borçlu olmalıdır. Daha sonra bu taraflar belirlenen şartları yerine getirmelidir. Yani belirli şartları sağlamak şartıyla borçlular ve alacaklılar konkordato talebinde bulunabilir.

Konkordato talep edebileceklerden biris borçlu olan taraftır. Vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyenler veya borçlarının vadesi geldiğinde ödeyememe tehlikesi bulunanlar konkordato talep edebilir. Bu sayede borçlu iflastan kurtulmak ister.

Konkordato talep edebilecek bir diğer grup ise alacaklılardır. Eğer borçlu iflasa tabi ise ve alacaklı iflas talep etme hakkına sahipse konkordato da talep edebilir. Yani iflasa tabi olmayan borçlu için alacaklı tarafından konkordato talep edilemez. Ayrıca iflas talep etme hakkı olmayan alacaklı da konkordato talep edemez.

Konkordato Talebi Nasıl Yapılır?

Konkordato talebi, talep etme hakkı olan kişiler tarafından mahkemeye iletilir. Borçlu iflasa tabi ise şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki, iflasa tabi değil ise yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden konkordato talep edilir. Mahkeme yapacağı incelemenin ardından konkordato talebini reddeder ya da kabul eder. Kabul halinde konkordato için öngörülen süreç başlar. Konkordato talebinin doğru şekilde yapılması sürecin hızlı şekilde ilerlemesiiçin önemlidir. Bu nedenle bir avukatla çalışmak sürecin eksiksiz ve hızlı ilerlemesini sağlayacaktır.

Konkordato Talebi İçin Gerekli Belgeler

Mahkemeden konkordato talep ederken bazı belgeler mahkemeye sunulmalıdır. Konkordato talebi için gerekli belgeler kanunda şu şekilde belirtilmiştir;

 • Konkordato ön projesi: Borçların ne zaman, nasıl ve ne şekilde ödeneceğini, gerekli kaynakların nasıl sağlanacağını gösteren projeye konkordato ön projesi denir.
 • Borçlunun mali durumunu gösteren belgeler: Bilanço, gelir-gider tablosu, alacak ve borçların belirtildiği belgeler ve malvarlıklarını gösterecek her türlü belge konkordato talebi için mahkemeye sunulmalıdır.
 • Alacak listesi: Alacaklıların kim olduğunu, alacakların ne kadar olduğunu ve alacaklıların hangi imtiyazlara sahip olduğunu gösteren listedir.
 • Proje ile malvarlığı karşılaştırma tablosu: Mahkemeye sunulacak olan konkordato ön projesine göre alacaklıların ne kadar elde edebilecekleri ile iflas durumunda ne kadar elde edebileceklerini karşılaştıran tablodur.
 • Finansal analiz raporları: Bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanan konkordato ön projesinin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu gösteren finansal analiz raporları da konkordato talebiyle birlikte sunulmalıdır.

Konkordato Projesi

Konkordato talep eden borçlu şirket mahkemeye bir konkordato ön projesi sunmalıdır. Konkordato projesi, borçlunun borçlarını hangi oranda ve hangi vadede ödeyeceğini, borçları ödemesi için kaynağı nasıl sağlayacağını gösteren plandır. Konkordato talebinin kabulü halinde konkordato planı yerine getirilmeye çalışılır. Konkordato projesinin hazırlanmasında bu alanda deneyimli olan hukuk ofislerinden danışmanlık hizmeti alınması önemlidir.

Konkordatoda Geçici Mühlet

Mahkeme konkordato talebin ardından gerekli belgelerin tam olarak sunulduğuna karar verirse borçlu için  geçici mühlet kararı verir. Geçici mühlet süresi kural olarak 3 aydır. 3 ay dolmadan önce gerekçesi gösterilerek borçlu ya da geçici komiser geçici mühletin uzatılmasını talep edebilir. Bu talep üzerine geçici mühlet en fazla 2 ay daha uzatılabilir. Geçici komiser, konkordatonun başarılı olup olmayacağını incelemesi için mahkeme tarafından görevlendirilen kişidir.

Geçici mühlet kararı kanunda belirtilen yerlerde ilan edilir. Bu ilanda alacaklıların 7 gün içerisinde mühlet verilmemesi gerektiğine yönelik itirazlarını yapabilecekleri de yazılır. İtirazlar incelenerek haklı görülürse konkordato talebi reddedilebilir. Geçici mühlet süresi içerisinde konkordatoyla hedeflenen sonuçlara ulaşılırsa, komiser bunu mahkemeye iletir ve konkordato talebi reddedilir.

Konkordatoda Kesin Mühlet

Borçlu ve konkordato talep eden alacaklı varsa alacaklıyı mahkeme duruşmaya davet ederek kesin mühlet verilip verilmemesi gerektiğini karara bağlar. Konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağı incelenir. Geçici komiserin raporu da bu duruşmada incelenir. Konkordatonun başarıya ulaşılacağına karar verilirse borçluya 1 yıllık kesin mühlet verilir. Kesin mühletle birlikte geçici komiser de konkordato komiseri olarak görevine devam eder.

Kesin mühlet borçlunun ya da komiserin talebiyle uzatılabilir. Fakat bu uzatma en fazla 6 ay olabilir. Ayrıca bu konuda komiserin ve alacaklılar kurulunun da görüşüne başvurulur.

Konkordatoda Alacaklılar Kurulu

Mahkeme, kesin mühlet kararı verirken gerekli görürse alacaklılar kurulu oluşturulmasına da karar verebilir. Alacaklılar kurulu, en fazla 7 alacaklı üyeden oluşan ve farklı alacak çeşitlerine sahip alacaklıların mağdur olmaması için kurulan bir kurumdur. Alacaklılar kurulu her ay en az bir kez toplantı yapmalıdır. Bu toplantıda oy çokluğu ile karar alınır.

Alacaklılar kurulu komisere ve mahkemeye tavsiyelerde bulunabilir. Gerekli olduğunu düşünüldüğü takdirde alacaklılar kurulu mahkemeden komiserin görevden alınmasını ve yenisinin görevlendirilmesini talep edebilir.

Konkordatoda Alacaklılar Toplantısı

Kesin mühletin sona ermesiyle birlikte konkordato komiseri alacaklılara, alacaklarını bildirmeleri gerektiğini belirten bir ilan yayınlar. Bu ilan üzerine alacaklarını bildirmeyen alacaklılar konkordato projesini görüşmelerine katılamaz. Bu çağrının ardından konkordato komiseri bu kez öne sürülen alacaklar hakkında açıklama yapması için borçluya başvurur. Alacak iddiası, borçlunun açıklaması ve belge ile defterlerin incelenmesi sonrasında komiser alacaklar hakkında rapor hazırlar.

Tüm bunlardan sonra konkordato komiseri alacaklıları konkordato projesini görüşmek üzere alacaklılar toplantısı yapmaya davet eder. Alacaklılar toplantıdan önce konkordato projesiyle ilgili tüm belgeleri inceleyebilir. Alacaklılar toplantısı komiserin başkanlığında gerçekleştirilir. Borçlu da açıklamalarda bulunabilmek için toplantıda bulunmalıdır. Konkordato projesinin kabul edilmesi için kaybedilmiş olan alacaklıların ¼’ünden ve alacaklarının ⅔’ünden ya da kaybedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısından fazla alacaklının onayı gerekir. Konkordato projesinden etkilenmeyecek alacaklılar, alacaklılar toplantısında oy kullanamaz.

Mahkemenin Konkordatoyu Onaylaması

Alacaklılar toplantısında kabul edilen konkordato projesinin mahkeme tarafından onaylanması için gereken şartlar kanunda şu şekilde sayılmıştır;

 • Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktardan fazla olacağının anlaşılması; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paraya çevirme hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının anlaşılması.
 • Teklif edilen tutarın borçlunun kaynakları ile orantılı olması (bu kapsamda mahkeme, borçlunun beklenen haklarının dikkate alınıp alınmayacağını ve alınacaksa ne oranda dikkate alınacağını da takdir eder).
 • Konkordato projesinin öngörülen çoğunlukla kabul edilmiş bulunması.
 • İmtiyazlı alacaklıların alacaklarının tam olarak ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli teminata bağlanmış olması.
 • Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama giderleri ile konkordatonun tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden alınması gereken harcın, tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması.

Konkordatonun Sonuçları

Mahkemenin konkordato projesini onaylamasıyla konkordatonun sonuçları doğmaya başlar. Konkordatonun sonuçlarından birisi, borçlu tarafından konkordato projesinden belirtilenden yüksek miktarda yapılan vaatlerin geçersiz olacağıdır. Konkordatonun sonuçlarından bir diğeri de geçici mühlet kararından önce konulan ve paraya çevrilmemiş olan hacizlerin ortadan kalkmasıdır.

Konkordato Süresi

Konkordato süresi geçici mühlet için 3 aydır fakat gerekli şartlar sağlandığında 2 ay daha uzatılabilir. Kesin mühlette konkordato süresi 1 yıldır ve gerekli görüldüğünde 6 ay daha uzatılabilir. Bunun dışında konkordatonun süresi konkordato planında belirlenir.

Konkordatonun Feshi

Konkordatonun kısmen feshi ve tamamen feshi mümkündür. Konkordato projesine uygun olarak kendisine ödeme yapılmayan her alacakları kendisi için konkordatoyu feshetmesi için mahkemeye başvurabilir. Buna konkordatonun kısmen feshi denir.

Konkordatonun kötü niyetli olarak borçlu tarafından sakatlanması halinde alacaklılar konkordatonun feshini mahkemeden isteyebilir. Bu durumda konkordato herkes için feshedilmiş olur. Bu feshe de konkordatonun tamamen feshi denir.

Konkordatoda Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Konkordatoda görevli mahkeme ve yetkili mahkeme kanun tarafından gösterilmiştir. Konkordato talep eden borçlu iflasa tabi ise şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki, borçlu iflasa tabi değil ise yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi’nden konkordato talep edilmelidir. Doğru mahkemeden talepte bulunmak için avukat desteğine başvurmak konkordato sürecinin daha hızlı ilerlemesini sağlamaktadır.