Marka Patent Yenileme ve Devir İşlemleri

Marka Nedir?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan koruma konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartı ile kişi adları dahil sözcükler,şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler, ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Patent Nedir?

Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilmektedir. Bu anlamda patent verilecek olan buluşlar bakımından üç temel şart öngörülmüştür.

  • Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluşun kural olarak yeni olduğu kabul edilir. Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsamaktadır.
  • Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında, ilgili olduğu teknik alandaki uzmana göre aşikâr olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul edilir.
  • Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikteyse, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Marka Hakkının Koruma Altına Alındığı Mevzuat Hangisidir?

Marka hakkı, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri uyarınca koruma altına alınmıştır. Marka hakkının ihlali nedeni ile açılacak davalar ve taleplere ilişkin düzenlemelerde yine sözü geçen  kanun uyarınca düzenlenmiştir.

Marka Hakkının Korunma Süresi Ne Kadardır?

Hak sahibi tarafından kanuni prosedüre uygun olarak Türk Patent Kurumu nezdinde tescil ettirilen  bir marka hakkını, kanun hükümlerine korunma süresi kural olarak 10 yıldır. Marka hakkı sahibi korunma süresinin dolmasından 6 ay önce yapacağı bir başvuru ile Türk Paten Kurumu’ndan marka tescilinin yenilenmesini talep edebilir.

Marka İhlali Suç Duyurusu

Başkasına ait bir marka hakkına tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişiler hakkında Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 30. Maddesi hükümleri gereği cezai yaptırım öngörülmüştür. Ancak bu  suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olduğundan marka hakkına tecavüz edilen mağdur kişi bizzat kendisi yada avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulunmalıdır.

Marka Hakkı Nasıl Tescil Edilir?

Marka başvurusunda gerçek kişiler, gerçek kişi tacirler, tüzel kişiler veya ticaret şirketleri bulunabilmektedir. Bu anlamda marka başvurusunda bulunacak kişiler bakımından bir ayrım yapılmadığı söylenebilir. Kural olarak tescil edilmesi istenilen her bir marka için ayrı bir tescil başvurusu yapılması gerekir. Ülkemizde markaların tescili hususunda yetkili merci Türk Patent Kurumudur. Marka başvurusu için, başvuru sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri içeren başvuru formunu, marka örneğini, başvuruya konu mal veya hizmetlerin listesini, başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgeyi, ortak marka veya garanti markası için başvuru yapılması halinde bu hususu tasdik eden belgeyi, Kanun’da düzenlenen teknik şartnameyi, başvuru sahibinin rüçhan hakkı talebi bulunması halinde rüçhan hakkı talep ücretinin ödendiğini gösterir belgeyi kapsamaktadır. Marka tescili, yukarıdaki belgeler temin edilmek sureti ile yapılan başvuru üzerine, Türk Patent Kurumu tarafından yürütülen idari sürecin sonunda kurum tarafından gerçekleştirilmektedir.

Marka Tescili Yenileme Nasıl Yapılır?

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler hâlinde yenilenebilir. Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme, sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Bu anlamda yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki 6 ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gereklidir.  Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması hâlinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren 6 aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

Marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yenilenebilir. Nitekim ortak markanın yenilenmesi için gruba dâhil işletmelerden birinin talebi yeterlidir.

Marka Devri Nasıl Yapılır?

Marka tescil edilmesini takiben, hukuki ve ticari bir statü kazanmaktadır. Bu anlamda marka ticari bir statüyü haiz olması sebebi ile marka hakkı sahibi tarafından satılabilir, devredilebilir ve kiralanabilir. Bu anlamda yapılacak tüm işlemler Türk Patent Enstitüsü nezdinde yürütülmektedir.  Markaya ilişkin olarak hak sahibi tarafından yapılan devir ve benzeri tüm işlemler marka sicil kütüğüne işlenmek suretiyle tamamlanır. Bu konuda detaylı bilgi ve marka devir işlemleriniz için Çelik Hukuk Bürosu avukatları ile iletişime geçmeniz tavsiye olunur.

Patent Nasıl Alınır?

Patent başvurusu;

  • Başvuru formunu,
  • Buluş konusunu açıklayan tarifnameyi,
  • İstemleri,
  • Tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimleri,
  • Özeti,
  • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi, kapsamaktadır.

Patent Hakkı Yenilenebilir mi?

Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup bu hakkın başkalarına devri mümkündür. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı, taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa bunların tamamına aittir. Aynı buluş, birbirinden bağımsız olarak birden çok kişi tarafından gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı, önceki tarihli başvurunun yayımlanmış olması şartıyla daha önce başvuru yapana aittir. Bu anlamda patent almak için ilk başvuran kişi, aksi ispat edilinceye kadar, patent isteme hakkının sahibi sayılacaktır. Nitekim patent hakkının koruma süresi, başvuru tarihinden başlamak üzere 20 yıldır. Bu anlamda Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 101. maddesi hükmü uyarınca bu sürenin uzatılması söz konusu olamaz.

Marka ve Patent Hukukundan Doğan Dava ve İşlemleriniz İçin Büromuz Avukatları ile İletişime Geçmeniz Tavsiye Olunur.

HUKUKİ SÖZLÜK

İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini,

Derleme eser: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eseri,

Tespit: Seslerin veya ses temsillerinin veya ses ve görüntülerin anlaşılabilecek, çoğaltılabilecek veya iletilebilecek şekilde bir araca kaydedilmesi işlemini,

Fonogram: Sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcısı fiziki ortamı,

Bilgisayar programı: Bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını,

Arayüz: Bilgisayarın donanım ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan program bölümlerini,

Araişlerlik: Bilgisayar program bölümlerinin fonksiyonel olarak birlikte çalışması ve karşılıklı etkilenmesi ve alışverişi yapılan bilginin karşılıklı kullanım yeteneğini,

Bağlantılı haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları hakları, Komşu haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek

 

Benzer Yazılar

Marka Hakkına Tecavüz Halleri ve Tazminat

Çelik Avukatlık

Markaların Taklide Karşı Korunması ve Cezası

Çelik Avukatlık

Marka ve Patent Davaları Nasıl Açılır?

Çelik Avukatlık

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.