Mirasa Dayalı Sebeplerle Tapu İptali ve Tescil Davası

Mirasa Dayalı Sebeplerle Tapu İptali ve Tescil Davası

Tapu iptali ve tescili davaları karşımıza miras hukukunun yansıması olarak da çıkabilmektedir. Tapu iptali ve tescil davasında genel şartlar mevcuttur. Tapu iptali ve tescil davalarında genel şartlar bulunmaktadır. Genel şartlar sağlanmaz ise mahkeme tapu iptali ve tesciline hükmetmeyecektir.

Genel şartlara bakarsak;
taşınmaz maliki haricinde bir kişi adına tescil yapılması hallerinde,
tapu kütüğünde haklı bir neden olmaksızın işlem yapılması,
ilgili tescilin tapu kütüğünden silinmesi,
tescilin değiştirilmesi,
yapılan yolsuz tescil neticesinde ayni bir hakkın zedelenmiş olması gerekmektedir.

Yasal Mal Rejimi Dolayısıyla Tapu İptali ve Tescil Davası

Miras konusuna geçmeden önce yasal mal rejimi dolayısıyla tapu iptali ve tescil davalarını ele almak gerekir. Evlilik birliğin süresince dava açılacak kişi adına alınan taşınmazın tapu kaydının iptali, kanunda öngörüldüğü haliyle edinilmiş mallara katılma rejiminin yürürlükte olduğu dönem için açılan tapu iptali ve tescil davası ile bu hakların kullanılması mümkün olabilecektir.

Miras Dolayısıyla Önalım Hakkından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Mirasçıların elbirliğiyle malik oldukları durumlarda taşınmazlarını kendi başlarına satmaları zaten mümkün olamayacaktır. Ancak payların bölünmesi halinde de mirasçıların ön alım hakları bulunmaktadır. Önalım hakkına riayet edilmeden gerçekleşen satış sonrası tescile karşılık mirasçıların talepte bulunma hakları vardır. Miras dolayısıyla önalım haklarının kullanılarak tapu iptali ve tescil davası yoluna gidilerek söz konusu işlem gerçekleştirilebilecektir.

Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Davası
Ölünceye kadar bakım sözleşmesi bakım borçlusunun bakım alacaklısına ölene kadar bakma yükümlülüğü getirirken karşılığında malvarlığının tamamında veya belirlenen bir kısmında devir borcu üstlenilen sözleşmelere denir. Ölünceye kadar bakım sözleşmesi nedeniyle taşınmazın devri gerekli olup devredilmemesi durumlarında ncak bu durum şartları sağlanmamış ise hakkı zedelenen taraf ölünceye kadar bakım sözleşmesi sebebiyle tapu iptali ve tescil davası açarak menfaatlerini muhafaza edebilecektir.

Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Davası
Miras bırakacak olan kişi çeşitli sebeplerle diğer mirasçılarından mal kaçırmak için görünürde bir sözleşme yaparak ancak gündelik yaşantıya sirayet etmeyen haliyle meydana gelen duruma muris muvazaası adı verilir. Muris muvazaasında asıl niyet başka bir sözleşmeyi gizlemektir. Muris muvazaası terimi Yargıtay kararları ışığında hayatımıza girmiş olan bir tabirdir. Muris muvazaasının varlığı halinde bu haklarından yararlanamayan kimseler mahkemeye ilgili işlemin hukuka aykırılığına dayanan belgeler ile başvuruda bulunarak söz konusu tescilin iptalini talep etmelidirler. Muris muvazaası sebebiyle açılacak olan davalarda her türlü yasal delil geçerli olabilecektir.

Tapu İptali ve Tescil Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme:

Tapu iptali ve tescil davalarında görevli mahkemeler Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yukarıda belirttiğimiz sebeplerle tapu iptali ve tescil davası açmak isteyen kimseler taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemelerinden ilgili davaları açmaları gerekmektedir.

Benzer Yazılar

Tapu Kadastro Davaları ve Kadastro Tespitine İtiraz

Çelik Avukatlık

Site Yönetimi Seçimi Nasıl Yapılır?

Çelik Avukatlık

Kiracıyı Evden Çıkarmanın Şartları

Çelik Avukatlık Bürosu

Tapuya Şerh Koymak:

Çelik Avukatlık Bürosu

Önalım (Şufa) Hakkı Davası ve Nasıl Kullanılır?

Çelik Avukatlık

Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması

Çelik Avukatlık Bürosu

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.