Bu Makaleyi Paylaş

Ölenin malvarlığının dağıtılması hususu miras hukukunu ilgilendirmektedir.mirasbırakan öldükten sonra kimlerin mirasçı olacağı belgelendirilmelidir.Mirasçılık belgesi de ölen kişinin mirasçılarının kimler olduğunu ispata yarayan bir belgedir.Mirasçılık belgesi bunu alan kişiye tereke(miras) malları üzerinde zilyetlik(kullanmak ,elinde bulundurmak) imkanı verdiği gibi ,aynı zamanda,bunlar üzerinde yapılacak işlem ve tasarruflarda bu kimsenin tasarruf yetkisine sahip olduğunu gösteren bir belgedir. Mirasçılık belgesi ,tanzim olduğu kişiye mirasçılığı lehine bir karine teşkil eder. Yani aksi ispat oluncaya kadar bu kişiler mirasçı sayılırlar.

Mirasçılık(veraset) belgesi alabilmek için yasal mirasçı veya atanmış mirasçı olup olmamak fark etmez.

Veraset ilamını düzenleyen madde medeni kanunda tek bir madde ile düzenlenmiştir.

ATANMIŞ MİRASÇILAR İÇİN VERASET BELGESİ

Mirasçılık belgesi isteyebilmek için kanuni mirası olmaya gerek yoktur. Atanmış mirasçı da veraset ilamı talep edebilir.TMK m.598 uyarınca atanmış mirasçı mirasçılığın kendisine tebliği tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra ,bir veraset senedi verilmesini talep edebilirler. Atanmış mirasçı açısından veraset ilamı önemlidir. Zira atanmış mirasçının haklarının tespit olunması , onların tereke mallarına zilyet olunması,tereke mallarının teslim ve tescilinden önce mirasa ait anlaşmazlıkların giderilmesi açısından önemlidir.

MİRASÇILIK BELGESİ ALMADA İZLENECEK YÖNTEM NEDİR?

Mirasçılık belgesi mahkemeden veya noterden alınması arasında fark yoktur. Ayrıca mirasçı, avukat aracılığıyla başvurabileceği gibi bizzat kendisi de başvurabilir.

Mirasçılık belgesi davada hasım gösterilmeksizin verilir. Yani çekişmesiz yargılama yoluna tabidir. Bu hususta tek bir mirasçının varlığı ve talebi yeterlidir.

Bu belgenin alınabilmesi için mirasbırakanın öldüğünün ve mirasçının hakkı olduğunun ispat edilmesi gerekir. Mirasbırakanın ve mirasçıların kimliklerinin tespiti için nüfus kayıtlarına başvurulur. Bu kayıtlar bir delil teşkil ederler ve bunların doğru olmadıkları her türlü delille ispat olunabilir.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

Mirasçılık belgesi alınması davası mirasbırakanın son ikametgahı mahkemesinde açılabileceği gibi ,mirasçının bulunduğu yer mahkemesinde de açılabilir. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz gibi noterlere de mirasçılık belgesi alınması için başvurulabilir. Mirasçılık belgesi kısa bir sürede alınabilir. Genelde mahkeme duruşmasız olarak veraset ilamını düzenler. Burada mahkeme  genelde herhangi bir yazışma yapmaz.

 

MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ MİRASÇI BELGESİ ALMASI SORUNU

 Yargıtay kararlarına göre mirasbırakanın alacaklıları ,mirasçılar namına mirasçılık belgesi alabilirler, alacaklarının temini bakımından mirasçıların tespitini sağlayabilirler. Mirasçı namına alacaklının mirasçılık belgesi isteyebilmesi icra iflas kanununun m.94 hükmüne ve icra memurunun bu konuda vereceği yetkiye dayanmaktadır.

MİRASÇILIK BELGESİNİN KAPSAMI NEDİR?

Mirasçılık belgesi mirasçılığı saptayan bir belgedir. Ayrıca mirasçıların pay oranlarını yani  talep edenin miras hakkı ve hissesi yazılacağı gibi diğer mirasçıların da hisseleri yazılır. Bunun yazılması için bütün mirasçıların talep etmeleri şart değildir.

mirasçılık belgesi alan mirasçının tereke mallarının alacaklarını talep ve tahsil etmek ,terekedeki taşınmazların tapuya tescilini ve bunun gibi diğer işlemleri yapmak yetkisi verir. Yargıtay kararlarına göre mirasbırakandan geçen hakları kullanmak üzere mirasçının mirasçılık belgesi ibraz etmesi gerekir. Örneğin mirasbırakanın parasını yatırdığı banka, bunu mirasçıya teslim edebilmek için veraset belgesi aramaktadır.

MİRAS KALAN TAŞINMAZIN TAPUYA TESCİLİ

Mirasçılık belgesi taşınmazların mirasçılar lehine tapuya tescil edilmesi için önemlidir. Tapu sicili tüzüğüne göre bir intikal işleminin yapılabilmesi için mirasçılık belgesi ibrazı şarttır.