Müteahhit veya Satış Vaadi Durumlarında Tapu İptali ve Tescil Davası

Tapu İptali ve Tescil Davası

Tapu iptali ve tescil davasında meydana gelen uyuşmazlık hallerinde genel şartlar mevcuttur. Genel şartlara riayet edilmesi halinde ancak tapu iptali ve tescil davası açabileceklerdir. Tapu iptali ve tescil davasında genel olarak gerekli şartları ele alacak olursak;

  • Tapu kütüğünde haklı bir sebep olmaksızın işlem yapılması,
  • Malik haricinde üçüncü bir kişi adına tescil yapılması durumlarında,
  • Taşınmazdaki tescilin bilgi dışında değiştirilmiş olması durumlarında,
  • Yapılan yolsun tescilden dolayı ayni bir hakkın zedelenmesi

Hallerinde şartlar yerine getirilmiş kabul edilmektedir.

Taşkın Bina Meydana Getirilmesi Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Davası
Türk Medeni Kanunda yapılan tanıma göre bir yapının başkasına ait arazisine fazla olarak geçirilen kısmı şayet yapıyı yapan malik üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa ona ait taşınmazın bütünleyici parçası olacak etkendir. Taşınmazın yapılan taşkın yapı sebebiyle hakları zedelenen kimse bunu öğrenmesiyle birlikte on beş günlük zaman diliminde el atmanın önlenmesi davası açılarak taşkın yapıya müdahalede bulunulabilir.

Yükleniciden Konut Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası

Yükleniciden diğer bir anlatımla arsa payı karşılığında inşaat sözleşmelerini içeren iki tarafa da borç yükleyen bu sözleşme tipi ile birlikte arsa sahibi olan kişi, sözleşmeye uygun koşullarda arsasını yükleniciye teslim etmek yükümlülüğü vardır. Arsa sahibinin yükleniciye karşı edim yerine getirdiği takdirde yükleniciye bırakılan bağımsız olan bölümlerin tapusunu ona devretmekle yükümlü olacaktır.

Arsa sahibi ile yüklenicinin şahsi hakkını 3. kişiye temlik etmesi halinde 3. kişinin ifa talep edilemeyeceğinin saptanmasında öncelikle yüklenicinin eser meydana getirme ve bu eseri teslim borcunu yerine getirmelidir. Eserin meydana getirilmesi ve tesliminin açıklığa kavuşturulması zorunludur.

TMK md.1023 gereği ‘’Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.’’ Dese bile bu durumlarda iyi niyet kurallarına dayanmak söz konusu olamayacaktır. Yargıtay kararlarında belirlendiği ölçüye göre de yüklenici edimlerini tam olarak yerine getirmediği takdirde Türk Medeni Kanunu 1024.madde gereği yükleniciden pay satın alan kimselerin bu alımları korunamayacağı gibi geriye fesih koşulları mevcut ise davalı 3. kişiler adına kayıtlı tapu paylarının da iptal edilerek davacı arsa sahibi adına tescil kararı verilmesi gerekecektir.

Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası
Satış vaadi sözleşmesi tapuda olmasa da taraflar arasında meydana getirilen tam da anlaşılacağı üzere satış niyetiyle hazırlanan sözleşme tipidir. Tapu iptali ve tescil davalarında özellikle arsa payına karşılık inşaat sözleşmelerinde bu yola sıklıkla başvurulmaktadır. Satış vaadinde bulunulan kişiye tescil gerçekleştirilmezse satış vaadi sözleşmesinden kaynaklı tapu iptali ve tescil davası açılarak tapu iptali ve kendi adlarına tescil edilmesi yönünde hüküm getirilir. Satış vaadinde bulunan kimseye karşı tazminat talebinde bulunmak da mümkün olacaktır.

Yükleniciden Konut Almaya Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası

İki tarafa da borç yükleyen yükleniciden konut almaya dayalı sözleşme tipi ile birlikte arsa sahibi, sözleşmeye uygun olanaklarda arsasını yükleniciye teslim etmek, yükleniciye karşı arsasını teslim etmesinin ardından da bırakılan bağımsız bölümün tapusunu ona devretmekle yükümlü hale gelir.

Yüklenici ile arsa sahibi arasında inşaat yapım sözleşmesi bulunduğunda yüklenicinin şahsi hakkını üçüncü kişiye temlik etmesi halinde üçüncü kişinin ifa talep edilemeyeceğinin saptanmasında öncelikle eser yani en yaygın kullanılan hali ile binayı ve konutları meydana getirme ve bu eseri teslim borcunu yerine getirmelidir.

TMK md.1023 gereği ‘’Tapu kütüğündeki tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka aynî hak kazanan üçüncü kişinin bu kazanımı korunur.’’ Dese bile bu durumlarda iyi niyet kurallarına dayanmak söz konusu olamayacaktır. Yargıtay kararlarında belirlendiği ölçüye göre de yüklenici edimlerini tam olarak yerine getirmediği takdirde Türk Medeni Kanunu 1024.madde gereği yükleniciden pay satın alan kimselerin bu alımları korunamayacağı gibi geriye fesih koşulları mevcut ise davalı 3. kişiler adına kayıtlı tapu paylarının da iptal edilerek davacı arsa sahibi adına tescil kararı verilmesi gerekecektir.

Tapu İptali ve Tescil Davasında Görevli Mahkeme:

Tapu iptali ve tescil davalarında görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Taşınmazın bulunduğu yerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemelerinde Tapu İptali ve Tescil Davalarının açılması gerekmektedir.

Benzer Yazılar

Mirasa Dayalı Sebeplerle Tapu İptali ve Tescil Davası

Çelik Avukatlık Bürosu

Kat Karşılığı (Arsa Payı) İnşaat Sözleşmesi ve Hususları

Çelik Avukatlık

Tapu Kadastro Davaları ve Kadastro Tespitine İtiraz

Çelik Avukatlık

Tapuya Şerh Koymak:

Çelik Avukatlık Bürosu

Site Yönetimi Seçimi Nasıl Yapılır?

Çelik Avukatlık

Arsa Payı Karşılığında İnşaat Sözleşmeleri

Çelik Avukatlık Bürosu

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.