Bu Makaleyi Paylaş

Şantaj Suçu Nedir?

Şantaj suçu Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenmiştir. Şantaj suçu esasen tehdit suçunun özel bir biçimidir. Kişi huzur ve güvenine karşı işlenen suçlardan olan şantaj suçunda, tehdit suçuna nazaran kişi huzur ve güveninin sarsılması unsuru daha ağır şekilde baskındır. Bu anlamda şantaj suçu, bir kimseyi hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapmak veya yapmamaktan bahisle bir şeyi yapmaya zorlamak, bir kimseyi haksız çıkar sağlamaya zorlamak veya bir kimsenin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikli şeylerin açıklanması ile korkutmak olarak ifade edilebilir. Şantaj suçu TCK’nun 107. maddesinde öngörülen seçimlik hareketlerden birinin işlenmesi ile birlikte gündeme gelir.

Şantaj Suçunun Cezası Nedir?

Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca kişinin, kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de hakkında yukarıdaki cezaya hükmolunur.

Şantaj Suçunun Unsurları Nelerdir?

Şantaj suçunun işlenmesi için kanunda öngörülen aşağıda yer alan seçimlik hareketlerden birinin fail tarafından kasten yani bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi gerekli ve yeterlidir.

  • Bir kimseyi kanuna aykırı bir şeyi yapmaya zorlamak,
  • Bir kimseyi yapmakla yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya zorlamak,
  • Hak sahibi olduğu bir şeyi yapmak veya yapmamaktan bahisle bir kimse üzerinden haksız çıkar sağlamak,
  • Bir kimseyi, şeref ve haysiyetine zarar verecek bazı özel hususların açıklanacağından bahisle korkutmak suretiyle haksız bir çıkar sağlamak.

Şantaj Suçunda Şikayet

Şantaj Suçunda Şikayet

Şantaj suçu, şikayete tabi suçlardan değildir. Dolayısı ile şantaj suçunun işlendiğinin adli makamlara intikali ile birlikte anılan suçla ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma işlemlerine re’sen başlanır. Fakat şantaj suçundan dolayı mağdur olmanız halinde savcılığa suç duyurusunda bulunmanız, suçun faili hakkında yürütülecek soruşturma ve kovuşturma süreçlerine şahsen veya vekiliniz aracılığı ile katılım sağlamanız mümkündür.

Şantaj Suçunda Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Zaman aşımı süresinin geçmesi, ceza hukuku bağlamında davanın düşmesi sonucunu doğurur. Türk Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca şantaj suçu bakımından öngörülen dava zaman aşımı süresi 8 yıldır. Bu süre kural olarak suçun işlendiği tarihten itibaren başlamaktadır.

Şantaj Suçunda Uzlaşma

Uzlaşma, öngörüldüğü suçlar bakımından suçun faili ile mağdurunun anlaşması olarak tanımlanması mümkün olan bir ceza hukuku kurumudur. Şantaj suçu uzlaşmaya tabi suçlardan olmadığından dolayı gerek soruşturma gerekse kovuşturma süreçlerinde uzlaştırma yoluna gidilmesi mümkün değildir.

Şantaj Suçunun Cezası Adli Para Cezasına Çevrilebilir mi?

Adli para cezası, mahkeme kararı ile hükümlünün belirli bir miktarda parayı devlet hazinesine ödemesin ifade etmektedir. Hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesine ilişkin olarak bulunması gereken diğer şartlarında var olması şartı ile şantaj suçu dolayısı ile fail hakkında hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün olacaktır. Detaylı bilgi için Adli Para Cezası Hakkında Bilmeniz Gerekenler konulu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Şantaj Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, belirli şartların varlığı halinde, hükmün sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade etmektedir. Şantaj suçu sebebi ile yapılan yargılamada fail aleyhine mahkemece hükmolunan cezaya yönelik olarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi de mümkündür.

Şantaj Suçunda Cezanın Ertelenmesi

Cezanın ertelenmesi, ceza hukuku bağlamında mahkemece hükmedilen hapis cezasının, ceza evinde infazından şartlı olarak vazgeçilmesini sağlayan bir kurumdur. Bu anlamda ertelemeye ilişkin diğer şartlarında uygulanmasının mümkün olduğu hallerde şantaj suçu sebebi ile yapılan yargılamada fail aleyhine mahkemece hükmolunan cezaya yönelik olarak, erteleme kararı verilmesi mümkün olacaktır.
Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit suçu, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle korkutmak anlamına gelmektedir.  Bu anlamda tehdit suçunu işleyen kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bir kimseyi mal varlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, fail yani suçu işleyen kimse hakkında 6 aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. Fakat tehdidin;

  • Silahla,
  • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,
  • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, işlenmesi halinde, fail hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya mal varlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da faile ceza verilir. Detaylı bilgi için Tehdit suçu konulu makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Şantaj Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Şantaj suçu bakımından yapılacak yargılamalarda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Anılan suç bakımından yapılacak yargılamalarda yetkili mahkeme ise Türk Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca genel yetki hükmü gözetildiğinde, suçun işlendiği yer mahkemesi olacaktır.

Şantaj Suçu Hakkında Detaylı Bilgi ve Ceza Hukukundan Doğan Dava ve İşlemleriniz Hakkında Hukuki Destek Almak İçin Büromuz Ceza Hukuku Departmanı ile İletişime Geçmeniz Tavsiye Olunur.


HUKUKİ SÖZLÜK

 

Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı,

Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı,

Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

İfade Alma: Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini,

Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, ifade etmektedir.