Senet Üzerinde Oynama (Tahrifat)

Senet Nedir?

Senet günlük hayatın içerisinde çokça kullandığımız ve hukuki açıdan uygulamada davaya konu olayların iddiaları ve ispatı bakımından çok önemli bir delil niteliğini haizdir. Ticari hayatın olağan akışı içerisinde ödeme aracı olarak kullandığımız senetler ile bir ürün veya hizmet karşılığında belirli bir bedeli ödemeyi taahhüt ederiz. Bu anlamda senet bir hukuki ilişkiyi ifade etmek üzere karşı tarafa imzalanarak verilen belge olarak tanımlanabilir.

Kambiyo Senetlerinde Tahrifat ve Cezası

Senetler, adi nitelikli senet ve resmi senetle olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kambiyo senetleri ise Türk Ticaret Kanunu uyarınca hüküm altına alınan özel nitelikli senetlerdir. Kambiyo senetleri, çek, bono ve poliçedir. Kambiyo senetleri Türk Ceza Kanunu uyarınca resmi belge olarak kabul edilirler. Dolayısı ile kambiyo senetleri üzerinde oynama, tahrifat yapılması durumunda resmi belgede sahtecilik suçu vuku bulur. Kambiyo senetleri ticari hayatta oldukça yaygın kullanılan ve tedavül kabiliyetini haiz senetlerdir. Bu anlamda esasen, bu senetlerin üzerinde değişiklik yapılması tarafların karşılıklı anlaşması ile mümkündür. Örneğin taraflar karşılıklı anlaşmak suretiyle mevcut bulunan poliçeyi yok ederek yeni bir poliçe düzenleyebilirler. Fakat senet şayet daha önceden ciro edildiyse böyle bir durumda senede konu borçtan cirantalar, yani kendisine senet ciro edilenlerde sorumlu olacağından dolayı kural olarak ciro edilen bir kambiyo senedi üzerinde yapılmak istenen her türlü değişiklik herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından senet borçlularının yani cirantaların imza atması koşulu ile geçerli olur. Aksi şekilde senet üzerinde yapılan her tür oynama, tahrifat kambiyo senetlerinin resmi belgelerden olması sebebi ile resmi belgede sahtecilik suçunu gündeme getirir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Nedir?

Resmi belgede sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunu’nun 2014. maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Bu anlamda resmi belgede sahtecilik suçu kamu güvenine karşı işlenen suçlar kategorisinde yer almaktadır. Resmi belgede sahtecilik suçu bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek veya sahte bir resmi belgeyi kullanmak seklinde tanımlanabilir. Bu anlamda resmi belgede sahtecilik suçu üç farklı seçimlik hareketle de işlenebilir. (Detaylı bilgi için Sahtecilik Suçu Nedir konulu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.)

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Cezası Nedir?

Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen ve/veya gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Kamu Görevlisi Tarafından İşlenmesi

Resmi belgede sahtecilik suçunun bir kamu görevlisi tarafından işlenmesi durumunda hükmolunacak ceza suçun temel şekline nazaran daha fazladır. Bu anlamda görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen yada gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca sahtecilik suçuna konu resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Şikayete Tabi midir?

Resmi belgede sahtecilik suçu şikayete tab suçlardan değildir. Dolayısı ile suçun işlendiğinin adli makamlara intikal etmesi ile birlikte yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Mağduru Kimdir?

Resmi belgede sahtecilik suçu, bir kişiye karşı işlense dahi anılan suç bakımından mağdur devlettir. Zira resmi belgelerde sahtecilik suçunun işlenmesi toplumun yani kamunun bu belgelere duyduğu güveni azaltmaktadır. Bu nedenle Türk Ceza Kanunu’nda kamu güvenine karşı işlenen suçlar kategorisinde düzenlemiştir. Ayrıca suçun soruşturulması ve kovuşturulması da mağdurunun şikayetine bağlı değildir. Fakat resmi belgede sahtecilik suçundan maddi veya manevi zarar gören kimseler suçtan zarar gören sıfatı ile fail hakkında yürütülecek soruşturma ve kovuşturma süreçlerine katılım sağlayabilir.

Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek ve Gizlemek Suçu

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu Türk Ceza Kanunu’nun 2015. maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Bu anlamda gerçek bir resmi belgeyi bozan, yok eden veya gizleyen kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fakat suçun bir kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Zamanaşımı Süresi Nedir?

Resmi belgede sahtecilik suçu, bakımından Türk Ceza Muhakemesi kanunu uyarınca hüküm altına alınmış olan genel zaman aşımı süresi geçerlidir. Bu anlamda, zaman aşımı süresi anılan suçun niteliğine göre 8 ila 15 yıl olarak belirlenir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Suç Duyurusu

Resmi belgede sahtecilik suçu, kural olarak şikayete tabi değildir. Bu anlamda suçun soruşturulması için suçtan zarar görenim şikayetine ihtiyaç yoktur. Fakat resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmediği yönünde bir bilginiz var ise etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi bakımından en kısa süre içerisinde durumu adli makamlara bildirmeniz tavsiye olunur. Nitekim resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmesinden dolayı maddi veya manevi nitelikli bir zarara uğradıysanız, suçun mağduru devlet olduğundan mağdur sıfatı ile değilde suçtan zarar gören olarak soruşturma ve kovuşturma süreçlerine katılım sağlayabilirsiniz.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Resmi belgede sahtecilik suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir.

Yetkili mahkemesi ise genel yetki kuralı gereğince, suçun işlendiği yer mahkemesi olacaktır.

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu Nedir?

Bedelsiz senet, ödenmiş ve/veya ödenmesine gerek olmayan bir senedi ifade etmektedir. Bu anlamda bedelsiz senette senet borçlusu bulunmamaktadır. Söz konusu ödemenin senedin esas borçlusu veya başka bir kişi tarafından yapılmış olması arasında bir fark yoktur. Bedelsiz senedi kullanma suçu ise senedin borçlusu tarafından bedeli ödenmiş olan bir senedin, alacaklı tarafından icraya takibine konu edilmesi, ciro edilmesi veya devredilmesi şeklinde tezahür etmektedir. Bu anlamda bedelsiz senet kullanma suçunda, bedeli tamamen veya kısmen ödenmiş olan bir senedin ödenmiş olduğu dikkate alınmaksızın hukuka aykırı olarak kullanılması söz konusu olmaktadır.

Ceza Hukukundan Doğan Sorunların Çözümünde Detaylı Bilgi ve Hukuki Danışmanlık Almak için Çelik Hukuk Bürosu avukatları iletişime geçmeniz tavsiye olunur.


HUKUKİ SÖZLÜK

Temerrüt Faizi : Vadesinde ödenmeyen alacaklar için söz konusu olan gecikme faizidir.

Müeccel : Henüz vadesi gelmeyen alacak, muaccel olmayan alacaktır.

Kambiyo Senedi : Çek, Bono ve Poliçedir.

Kast : Fiili yapmakta ki amaç,saik

Şikayet : Müştekinin suçun cezalandırılması talebidir.

Müşteki : Şikayet edene denir

Şüpheli : Bir suçu işlediği yönünde emareler bulunan yahut bir suçu işlediği iddia olunan kişi

Mağdur : Suçtan zarar gören

Soruşturma makamı : Savcılık

Kovuşturma makamı : Mahkemeler

Adli makamlar : Polis ve jandarma teşkilatı

Benzer Yazılar

Ödenmeyen Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Çelik Avukatlık

İlamsız İcrada Takibe İtiraz ve İtirazın Etkisi

Çelik Avukatlık

İpoteğin Kaldırılması (Fekki) Davası

Çelik Avukatlık

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu ve Cezası

Çelik Avukatlık

Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi

Çelik Avukatlık

Alacaklıyı Zarara Uğratma Suçu ve Cezası

Çelik Avukatlık

4 Yorumlar

R.T 18 Ocak 2019 at 20:46

Alacaklı tarihsiz senede sonrada tarih atabilir mi
Cezai hükmü varmı

Cevap ver
Çelik Avukatlık 18 Mart 2019 at 19:02

alacaklı tarihsiz senede sonradan kendisi kafasına göre tarih atamaz borçlunun bunun bilincinde olması gerekmekte ve kabul etmesi gerekmektedir. Alacaklı, borçluyu zor durumda bırakacak şekilde vade belirleyemez.

Cevap ver
A**** S**** 1 Haziran 2019 at 23:29

Ticaret yaptığım firmaya mal karşılığı senet verdim. Firma icraya verdiğinde senedi izmir mahkemeleri yetkilidir yazan bölüme icra istanbulda görülsün diye kendi İST yazmış benim yazımın yanına bu durumda senette oynama yapıldığı içim şikayette bulunabilirmiyim.

Cevap ver
Çelik Avukatlık Bürosu 18 Haziran 2019 at 10:28

Merhaba, senette sizin bilginiz haricinde, onayınız ve imzanız olmadan yapılan değişiklikler senette tahrifat hükümlerince değerlendirilir. Kambiyo senetleri TCK kapsamında resmi belge gibi sayılmış ve bu bakımdan değerlendirilmiştir. Senetin üstünde yapılan oynama Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu doğuracaktır. Senetteki düzenleme ile birlikte İstanbul Mahkemeleri sorumlu olmaz sorumluluk İzmir Mahkemeleri sorumlu olur.

Cevap ver

Yorum Yap

* Bu formu kullanarak, verilerinizin bu web sitesi tarafından saklanması ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.