Bu Makaleyi Paylaş

TERÖR NE DEMEKTİR ?

Terör kelimesi ,terörist,terör örgütü kelimeleri sıkça duyulan ifadelerdir. Aşağıda kısaca bunların tanımlarını yapacağız.

Terör terörle mücadele kanununun 1.maddesinden yola çıkarsak; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, 1.maddedeki suçları işlemek  amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.Terörün amacı genelde siyasal,dinsel ve ekonomik hedeflerdir. Terörle mücadele kanunun 1.maddesinin bütününe bir göz atacak olursa;Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.”

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR NE DEMEKTİR?

Yukarıda alıntıladığımız kanun maddesine göre terör suçunun oluşabilmesi için bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi gerekmektedir.TCK madde 220’e göre suç işlemek amacıyla örgüt kuranlar ,yönetenler ,üye olanlar kanunda belirtilen ceza miktarlarınca cezalandırılırlar. Burada üzerinde durulması gereken önemli bir husus örgütün oluşmuş sayılması için gereken şartlardır. Kanuna göre örgütün üye sayısı ile araç ve gereç bakımından  amaç suçları işlemeye elverişli olması gerekir. Ve örgüt suçunun oluşması için üye sayısının en az 3 kişi olması gerekir. Diğer aranan şartlar ise; örgütün amacının kanunen suç sayılan fiilleri işlemek olması,örgütün hiyerarşik bir yapısının olması ve örgüt çerçevesinde gerçekleştirilen ve hedeflenen faaliyetlerin devamlılık göstermesi gerekmektedir.

Ayrıca kanunda bu örgütlere üye olmak da suç sayılmıştır. Kanuna göre Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar kanunda belirtilen miktarca cezalandırılırlar.

TERÖR ÖRGÜTÜ NE DEMEKTİR?

Yine terörle mücadele kanunu ifadesiyle terör örgütü ;Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 1 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere kurulan örgütlerdir.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇUNUN CEZASI NE KADARDIR?

Türk ceza kanunun 220. Maddesine göre örgütün silahlı olması halinde verilecek cezanın arttırılması öngörülmüştür. Dolaysıyla silahlı bir örgütün faaliyeti bazında gerçekleştirilen fiiller suçun nitelikli halini oluşturmaktadır.

Kurulan örgütün faaliyetleri çerçevesinde düşünüldüğünde belirli suçların işlenmesi amacıyla kurulan silahlı örgüt için Türk Ceza Kanunu ayrıca bir düzenlemeye yer vermiştir.TCK’nın 314.maddesinde aynen şu şekilde anlatılmaktadır: “Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.”

Anılan maddede sayılan suçlar ise şu şekildedir;

(Dördüncü bölüm)Devletin güvenliğine karşı suçlar :Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, Düşmanla işbirliği yapmak, Devlete karşı savaşa tahrik, Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama, Yabancı devlet aleyhine asker toplama, Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, Düşman devlete maddi ve manevi yardım

( Beşinci bölüm )Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar :Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, Yasama organına karşı suç, Hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti hükumetine karşı silahlı isyan

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE İLGİ DUYMAK ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNU OLUŞTURUR MU?

Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre kişinin salt örgüte ilgi duyması onun silahlı örgüt üyeliği suçundan cezalandırılması için yeterli değildir.Ayrıca yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre “failin salt silahlı örgüte ilgi duyması, örgüte katılmak için zemin arayışına girmesi, bu amaçla kendisini örgüte ulaştırabilecek kişilerle temasa geçmeye çalışması ve örgüt mensuplarıyla görüşüp buluşmadan salt örgüte katılmak amacıyla başka bir bölgeye yolculuk yapması silahlı örgüt üyeliği suçunun oluşumu için yeterli değildir.” kişinin bahse konu örgüte yalnızca ilgi duyması ve bu çerçevede hareketler göstermesi örgüt üyeliğinin gerçekleşmesi için yeterli değildir.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMAK İÇİN YOLCULUK YAPARKEN YAKALANMAK ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇU İÇİN YETERLİ MİDİR ?

Yukarıda Yargıtay içtihadında da geçtiği üzere failin bu amaçla kendisini örgüte ulaştırabilecek kişilerle irtibata geçmeye çalışması ve örgüt mensuplarıyla buluşmadan salt örgüte katılmak amacıyla başka bir bölgeye yolculuk yapması bu suçun oluşmu için yeterli değildir.Yukarıdaki içtihat metninden de anlaşılacağı üzere örgüt üyeliğinin oluşumu için iki taraflı irade gerekmektedir. Yani örgüt yöneticilerinin de kişinin bu katılma iradesini kabul etmiş olması gerekir.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK İÇİN PROPAGANDA SUÇU NEDİR?

Terörle mücadele kanununda örgüt propagandası yaptırım altına alınmıştır. Buna göre Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI İÇİN MİTİNG VE YÜRÜYÜŞLERDE YÜZÜNÜ KAPATMA SUÇU NEDİR ?

Terörle mücadele kanununa göre terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.(madde 7) Buna göre teröre destek yürüyüşlerinde tanınmamak için yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlar kanun hükmündeki miktarca cezalandırılacaktırlar.

ÖRGÜT LEHİNE SLOGAN ATILMASI SUÇU NE DEMEKTİR?

Kanuna göre toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde; 1. Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınması, 2. Slogan atılması, 3. Ses cihazları ile yayın yapılması, 4. Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi suç olarak tanımlanmıştır.

TERÖR SUÇLARI ŞİKAYETE BAĞLI MIDIR?

Terör suçu kapsamına giren suçlarda ,soruşturma ve kovuşturma şikayete bağlı değildir.

BU SUÇLAR HANGİ MAHKEMEDE GÖRÜLÜR?

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ağır ceza mahkemelerinde görülür