Bu Makaleyi Paylaş

Site Yönetimi Seçimi Nasıl Yapılır? sorunu geçmişten günümüze her topluluğun bir yöneticiye ihtiyacı doğmuştur.Site yönetimi dediğimiz kavramda tam olarak bu ihtiyaçtan doğan bir sonuçtur.Bu ihtiyaçtan kaynaklı bina yönetimi kavramı gelişmiş,ve çeşitli sorumluluklar öne çıkmıştır.

Bina ve site yönetimi için gerekli hususlar 1965 yılında kat mülkiyeti kanununda düzenlenmiştir.İlk defa yönetici olarak çalışacak kişi bir önceki yöneticiden görev ve sorumluluklarını öğrenmiş olsa dahi bu kanunlardan yararlanmalıdır.Kat maliklerinin de onayı ile birlikte yönetici seçilir.Seçilen yönetici bina ile ilgili tüm sorumlulukları denetleyen ,devamlılığını sağlayan kişidir.

Toplu konut ve apartmanlarda yönetim nasıldır?

Apartmanda yönetici seçilmemiş ise kat malikleri yönetimi oluşturabilir.Öncelikle bir adet karar defteri ve vezne defteri gerekir.Bu noter tarafından apartman yönetimi tescil ettirilmelidir.Ve yönetim oluşabilmesi için toplantı tarihi ve gündemi belirlenir.Bir kopyası da apartmanın ilan panosuna asılır.

Tescil ettirirken postanın yerine ulaşması için 15 gün ve mektubun ulaşmasından sonra kat maliklerinin kendilerini toplantıya ayarlamarı için 15 gün toplamda ise 30 gün süre konulmasına dikkat edilmelidir.Verilen tüm yazışmaların karar defterine işlenmesi gerekir.Gelecekte ki itirazları önlemek açısından önemli bir olaydır.

Eğer istenirse bir yönetici iki yönetici yardımcısı ve bir denetçi seçilir.Veya bir yönetici üç denetçi seçilir.Birine yönetim kurulu diğerine denetim kurulu denir.Yönetim kurulu kat malikleri adına yönetme görevini genel kuruldan alır.Yöneticinin kat maliki olması gibi bir zorunluluğu yoktur.Lakin denetçinin kat maliki olması zorunludur.

Site ve apartmanlarda yönetici nasıl seçilir?

Site yönetimi,kat maliklerinin genel kurul toplantısında aldıkları karar sonucunda içlerinden seçeceği malik tarafından yada dışarıdan anlaştıkları biri tarafından seçilir.Kat mülkiyetinde bununda ilgili kanun hükümleri söz konusudur.Bu hükümler;

I – Atanması:

Madde 34 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesin ce, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Sulh mahkemesin ce atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir.

Kat maliklerinin kurulu toplantısı ne zamandır?

Madde 29 – Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.(md:14)

Kat maliklerin kurul toplantı yeter sayısı kaçtır?

Madde 30 – Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.

Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç on beş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. (md:15)

Site yöneticisinin görevleri nelerdir?

Site yöneticisinin görevleri binan korunması ,temizlenmesi, bakımı,gibi işlerin ve asansörlerin,kaloriferlerin ,sıcak soğuk hava işletmesi gibi teknik işlerin sağlıklı çalışması için para toplanmasının sağlanması ve paranın idaresine hakim olmasıdır.

Site yönetimi seçimi kaç yılda bir olur?

Site yönetimi için seçilen site yöneticisi kat maliklerinin genel kurul toplantısında seçilir.Kat maliklerinin genel kurul toplantısı da yılda bir kez yapılıyor.Dolayısıyla site yönetimi seçimi yılda bir kez yapılıyor.

Site yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

Bu sorunun cevabını site yönetim planı belirler.Ya yönetici olarak 1 kişi ya da yönetim kurulu olarak 3 kişi seçilir.İcra ya yönelik yönetim organıdır.Seçilen bu kurulda tüm bağımsız bölümlerin malikleri toplanır 3 asil ve 3 te yedek üyeden oluşur.

Site yönetimi başkanı nasıl seçilir?

Yönetim kurulu 9 adet çok katlı bloktan bir yönetici ve bir denetçi olmak üzere toplam 18 kişi ile ikiz bloklardan seçilen 3 yönetici ve 3 değnekçi,1 yönetim kurulu birinci yedeği olmak üzere toplam 7 kişinin katılımıyla 25 kişiden oluşur.

Site yönetiminde kiracı oy kullanabilir mi?

Kat mülkiyeti kanununa göre kiracılar yönetim kurulu toplantılarına katılabiliyorlar.Divan başkanı tarafından konuşma hakkı verildiğinde isteklerini iletebilirler.Lakin kiracı,ev sahibi tarafından vekalet almadığı sürece oy kullanamıyor.Bu hususta vekalet alması denetçi olmasına yetmez.Denetçi olabilmek için kat maliki olmak gerekir.

Site yönetimi uyuşmazlıklarında görevli ve yetkili mahkeme

Site yönetimi uyuşmazlıklarında görevli ve yetkili mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.Kat mülkiyeti kanununun 33.maddesinde sulh mahkemesine başvurarak denilmesi suretiyle hükümlendirilmiştir.