Bu Makaleyi Paylaş

Tapu Nedir?

Tapu, bir arazinin belirli bir parçanın veya o parçanın üzerine inşa edilen bağımsız bölümün sahibini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya dek geçerli olan resmi bir belgeyi ifade etmektedir. Uygulamada tapu senedi olarak adlandırıldığı da görülmektedir.

Kadastro Nedir?

Kadastro, taşınmazların sınırlarını ve sahiplerini belirleyen ve bu hususları tapu siciline kayıda yönelik çalışmaları ifade etmektedir. Bu anlamda kadastro, tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek, ülke sınırları içerisinde yer alan  taşınmazların hukuki durumlarının tespit edilmesi tapu siciline tescil edilerek hak sahiplerine, malik olduklarını belirten tapu belgelerini verme işlemlerinin tamamını ifade etmektedir.

Kadastro Tespitine Nasıl İtiraz Edilir?

Kadastro tutanağı düzenlendikten sonra kadastro ekibi çalışma alanında işlerini bitirinceye kadar tespitlere itiraz edilebilir. İtiraz, kadastro teknisyenliğine veya kadastro müdürlüğüne yapılır. Bu durumda itirazla ilgili tutanak veya ekleri en geç on gün içinde kadastro komisyonuna intikal ettirilir. İtiraz sadece uygulanan belgelerin geçerliliği hakkında yapılabilir. Bir belgeye dayanmayan itirazlar incelenmez. İtiraz edenin ilan süresi içinde dava açma hakkı saklıdır. Nitekim 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşmektedir.

Kadastro müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile kadastro mahkemesinin kesinleşmiş kararları; kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir. Bu anlamda anılan tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 sene geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.
Tapu Kadastro Mahkemelerinde Dava Nasıl Açılır?

Tapu Kadastro Mahkemelerinde Dava Nasıl Açılır?

Tapu ve kadastroya ilişkin davalar, kadastro mahkemesinde görülmektedir. Tapu kadastro davası açmak için öncelikli olarak ilgili tapu kayıtları mahkemeye sunulmalıdır.

Bu anlamda tapu kadastro davasında, davaya ilişkin iddialarınızı destekleyici nitelikte delil sunmanız, tanık dinlenmesini talep etmeniz mümkündür. Uygulamada görüldüğü üzere tapu kadastro davalarında genelde keşif yapılmaktadır. Ayrıca bilirkişi raporları da mahkemece yargılama neticesinde hükmedilecek karara esas alınmaktadır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Tapu iptali ve tescil davası, kanuna aykırı usulsüz ve gerçeği yansıtmayan  tapu kayıtlarının hukuka uygun yani maddi gerçeği yansıtan bir hale getirilmesi için açılan davalardır. Tapu iptali ve tescil davaları açma hakkı anayasal bir hak olan mülkiyet hakkına dayanmaktadır. Anılan davalar taşınmazın yasal anlamda yani tapuda maliki olarak görülen kişi veya kişilere karşı açılmaktadır. Detaylı bilgi için Tapu İptal ve Tescil Davası Konulu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.
Tapu Kadastro Davalarında Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Tapu Kadastro Davalarında Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Zaman aşımı, belirli bir sürenin geçmesiyle birlikte hakkın mahkemeler önünde talebe konu edilememesi yani dava yolu ile talep edilememesini ifade etmektedir. Bu anlamda zaman aşımı hukuki anlamda bir defidir. Zaman aşımına ilişkin sürenin aşıldığı kural olarak zaman aşımından faydalanan taraf bakımından ileri sürülmektedir. Bu anlamda mahkemeler zaman aşımını re’sen yani kendiliğinden değerlendirmemektedir. Hak düşürücü süre ise mahkemeler tarafından resen dikkate alınmaktadır ve sürenin aşılması halinde davaya konu talep resen reddolunur. Tapu ve kadastro davaları esasen herhangi bir zaman aşımı süresine tabi değildir. Tapu kadastro davaları bakımından kanun koyucu hak düşürücü süre öngörmüştür. Bu anlamda tapu kadastro tespitinden sonra söz konusu tespitin askıya asmak suretiyle ilan edilmesinden yani askıya asma tarihinden itibaren başlamak üzere 10 sene içerisinde dava açılmaması durumunda hak düşecektir. Bu süre yukarıda hak düşürücü süreye ilişkin olarak açıklanan detaylarda da bahsedildiği üzere niteliği itibariyle hakkı kaybetmeye yol açan ve davanın açıldığı mahkeme tarafından re’sen dikkate alınması gereken bir süredir.

Tapu Kadastro Davası Ne Kadar Sürer?

Tapu ve kadastrodan doğan uyuşmazlıklar bakımından görülecek davaların ne kadar süreceği hususu esasen davanın açıldığı mahkeme ve adliyenin iş yükü ile doğrudan orantılıdır. Uygulama gözetildiğinde bu hususta açılan davaların ortalama 1 yıl sürdüğü görülmektedir.

Tapu Kadastro Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Tapu ve Kadastroda doğan uyuşmazlıklar bakımından görevli mahkeme kadastro mahkemesidir. Kadastro mahkemesi; taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere bakmakla görevli bir mahkemedir. Tapu ve kadastro davaları bakımından yetkili mahkeme ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu özel yetki kuralları uyarınca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır.

Yukarıda Açıklanan Hukuki Meseleler Hakkında Detaylı Bilgi Almak için Büromuz Avukatları ile İletişime Geçmeniz Tavsiye Olunur.


HUKUKİ SÖZLÜK

 

Yerleşim yeri : İkametgah adresinizi ifade etmektedir.

İvazsız :Karşılıksız

Taşınır mal : Sahip olduğunuz araba,traktör ve benzeri malınızdır.

Malik : Mülk sahibidir.