Bu Makaleyi Paylaş

Rehin Hakkı Nedir?

Rehin hakkı, rehinin lehine tesis edildiği kimseye alacağının ödenmemesi durumunda, rehin konusunun paraya çevrilmesi suretiyle elde edilecek gelirden, alacağını elde etme imkânı verilmesini ifade etmektedir.

Taşınır Rehni Nedir?

Taşınır rehni tabirinden anlaşılması gereken İcra İflas Kanunu hükümleri uyarınca, teslime bağlı rehinler, Türk Medenî Kanununun 940. maddesinde düzenlenen; yetkili makamlar tarafından izin verilen kuruluşlar ile kooperatiflerin alacaklarının güvence altına alınması için, icra dairesinde tutulacak özel sicile yazılmak suretiyle hayvanlar üzerinde kurulan rehinler ve gerçek veya tüzel kişilerin alacaklarının güvence altına alınması için, kanun gereğince bir sicile tescili zorunlu olan taşınır mallar üzerinde, zilyetlik devredilmeden de, taşınır malın kayıtlı bulunduğu sicile yazılmak suretiyle kurulacak rehinler ile  ticarî işletme rehni ve  hapis hakkını, alacak ve sair haklar üzerindeki diğer rehinlerdir.

Hangi Taşınırlar Üzerinde Rehin Hakkı Kurulması Mümkündür?

Üzerinde rehin hakkı kurulabilmesi mümkün olan taşınırlar yukarıda detaylı açıklandığı üzere İcra İflas Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri başta olmak üzere muhtelif kanunlarda belirtilmişlerdir.

 • Sair alacaklar,
 • Ticaret unvanı ve işletme adı,
 • Hayvanlar,
 • Her türlü kazanç ve iratlar,
 • Lisans ve ruhsatlar,
 • Kira gelirleri,
 • İş makineleri ve teçhizatları ile araç, alet, elektronik haberleşme cihazları da dahil olmak üzere her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatları,
 • Tarımsal ürünler,
 • Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar,
 • Ticari işletme veya esnaf işletmesi,
 • Ticari plaka,
 • Üçüncü kişilerin zilyetliğindeki taşınır varlıklarınız.

ve diğer sair kanunlarda gösterilen rehine konu edilmesi mümkün olan tüm taşınırlar varlıklarınız üzerinde taşınır rehini kurulması mümkündür.

Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Nedir?

Genel  haciz yolu prosedürü gereğince, alacağını tahsil edemeyen alacaklı, şayet söz konusu alacağı bakımından kendisi lehine olarak tesis edilmiş bir rehin hakkı bulunmakta ise öncelikle bu rehinin paraya çevrilmesi yoluna başvurmak suretiyle rehin konusu taşınır veya taşınmaz malın satışını talep etmeli ve rehin konusu şeyin satım  bedelinden alacağını tahsil etmelidir. Bu husus taşınır rehni bakımından da geçerlidir. Buna göre taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takip rehin  alacaklısı tarafından gerçekleştirilecek olan bir takip talebi ile başlamaktadır. Bu takip talebinde rehin hakkı konusu olan taşınır malın ne olduğu, şayet üçüncü kişide bulunuyor ise bu kişiye ilişkin ve taşınıra ilişkin olan sair bilgiler ve rehin hakkı sahibi alacaklı ile rehin hakkını tesis eden kişinin isim, soy isim ve adresleri yer almalıdır.

Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız Takip Nasıl Yapılır?

Taşınır rehininin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte alacaklı doğrudan icra dairesine başvurabilmektedir. Alacaklı söz konusu takip yoluna başvurmak için daha önce bir mahkemede dava açıp bir ilam elde etmek zorunda değildir. Doğrudan icra dairesine başvuru yapan alacaklının talep ettiği alacağını herhangi bir belgeye dayandırma zorunluluğu da yoktur. Dolayısı ile rehin alacaklısı ilamsız takip yolu ile rehin konusu şeyin paraya çevrilmesini ve bu paradan da  kendi alacağının tahsil edilmesi talep edebilir.

Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip Nasıl Yapılır?

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takipte alacaklının bir mahkemede dava açıp bir ilam elde etmesi  yani mahkeme hükmü ve bu ilama istinaden de alacağını icra takibine konu etmesi söz konusudur.

Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takibe İtiraz Nedir?

Lehine rehin hakkı tesis edilen alacaklının, taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolundaki talebini alan İcra Dairesi borçluya yada şayet varsa rehin konusu şeyin bulunduğu üçüncü kişiye gönderilmek üzere bir ödeme emri düzenler. Ödeme emrine kural olarak 7 gün içerisinde itiraz etmek mümkündür. Borçlu yada şayet varsa rehin konusu şeyi elinde bulunduran üçüncü kişi ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz etmez ise ödeme emri kesinleşir ve rehin konusu şey satılarak paraya çevrilir.

Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takibe İtiraz Halinde Ne Yapılabilir?

İcra dairesi tarafından borçluya veya varsa rehin konusu şeyi elinde bulunduran üçüncü kişiye gönderilen ödeme emrine süresi içerisinde edilen itirazla birlikte takibin durması halinde borçlu sadece rehin hakkına ilişkin bir itirazda bulunmuşsa alacaklı rehin yolu ile takip talebinden vazgeçmek suretiyle genel haciz yolu ile takibe devam ederek alacağının tahsil edilmesini sağlayabilir.

Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takipte Yetkili İcra Dairesi Hangisidir?

 • Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı takipte;

İlamlı takip esasen bir mahkeme hükmüne yani ilamına dayarak hükmün icrasının talep edilmesi istemini ifade etmektedir. Alacaklı, ilâmlı icra takibi için, herhangi bir icra dairesine başvurabilme hakkına sahiptir. Buna göre taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip işlemleri herhangi bir icra dairesinden yapılabilir.

 • Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamsız takipte;

İlamsız takipler genel hükümler uyarınca borçlunun yerleşim yeri icra dairesi yetkilidir. Ancak ilamsız takipler bakımından İcra İflas Kanunu’nda birtakım özel yetki hükümleri öngörülmüştür. Bu hususlardan herhangi birinin söz konusu olması halinde süresi içerisinde (7 gün) borçlunun yapacağı itirazla beraber dosya  yetkili icra dairesine  gönderilir.

Örneğin sözleşmeden doğan para borçlarında sözleşmenin taraflarca yerine getirileceği yer icra dairesi de yetkilidir. Bir başka ihtimalde taraflar arasında kanuni prosedüre uygun bir yetki sözleşmesi yapılmış olabilir işbu halde sözleşmede belirtilen icra daireleri takip işlemleri bakımından yetkili olacaktır.

HUKUKİ SÖZLÜK

İlam: Mahkeme kararı
Hak düşürücü süre: Hakimin re’sen ele aldığı süredir. Kanunda yazılan hak düşürücü olduğu belirtilen sürelere uyulmaması halinde talep reddolunur ve talep hakkı düşer.
Vade: Borcun muaccel olacağı, ödenmesi gereken tarihi ifade eder.
Yerleşim yeri: İkametgah adresinizi ifade etmektedir.